Frågor och svar om avskogningsförordningen

Har du frågor om avskogningsförordningen och vad den innebär? Här har vi samlat några vanliga frågor och svar.

Frågor och svar

Hur vet jag om produkterna jag importerar omfattas av förordningen?

Det beror helt på vilken varukod du anger i tulldeklarationen. Mer information hittar du under Produkter som omfattas. Behöver du ytterligare vägledning går det bra att kontakta Tullverket.

Tullverket

Ska förklaring om tillbörlig aktsamhet lämnas in på leveransnivå eller på produktnivå?

Förklaring om tillbörlig aktsamhet ska lämnas in på leveransnivå, alltså vid varje import, export eller tillhandahållande på marknaden.

Hur hanteras produkter som läggs på tullager?

Produkterna släpps ut på marknaden när de lämnar tullagret.

En förklaring om tillbörlig aktsamhet behöver inte lämnas in för varje produkt som lämnar tullagret. Du kan ange en större mängd produkter i en och samma förklaring om tillbörlig aktsamhet. Samma referensnummer från IT-systemet Traces kan användas på flera importdeklarationer till Tullverket.

 

Hur ska man få enhetlig tillsyn inom EU?

Skogsstyrelsen samarbetar med EU-kommissionen och andra medlemsländer och diskuterar de här frågorna. Enligt förordningen är samarbetet mellan medlemsstaterna viktigt för att få till en enhetlig tillämpning.

Vad är relevant lagstiftning i andra länder?

EU-kommissionen har en plattform där de uppmanar produktionsländer att ange vad som är relevant lagstiftning i respektive land. Där kommer man att kunna se vad som är relevant lagstiftning i olika länder.

Kommer Skogsstyrelsen att ha en fördjupad utbildning om EUDR?

Skogsstyrelsen kommer att ordna webbinarier och utbildning i EU:s informationssystem Traces, där förklaringarna om tillbörlig aktsamhet ska lämnas in.

Hur ska pappersmassa hanteras med avseende på trädarter?

Den som importerar eller tillverkar pappersmassa måste veta vilka trädarter som ingår i den.

Kommer varuprov att omfattas?

Det finns i nuläget inga undantag för varuprov i förordningen, så därmed omfattas de.

Hur jobbar man med tredjeland?

Team EU initiativ (TEI) jobbar med bland annat  hållbart brukande och lagliga leveranskedjor i tredje länder. 

Team Europe Initiativ (International-partnerships.ec.europe.eu)

Vad gäller vid handel med Norge?

Norge räknas som ett tredjeland, vilket innebär att samma regler gäller vid handel med Norge som till alla andra länder utanför EU. Detsamma gäller handel med Island, Storbritannien, Schweiz samt Liechtenstein.

Hur kommer det att fungera med sanktioner och sanktionsavgifter?

Hur de svenska straffbestämmelserna ska se ut arbetar den pågående statliga offentliga utredningen med. De kommer att presentera sitt arbete i februari 2025. Du hittar mer information om utredningens uppdrag på regeringens webbplats.

Anpassning av svensk rätt till EU:s avskogningsförordning (regeringen.se)

Vad gäller för bulkprodukter, när man samlar in stora mängder råvara och sen fördelar ut det och säljer vidare?

Detta är inte helt klargjort än. Det måste framför allt förtydligas hur det ska fungera om först in-först ut-principen inte kan tillämpas. Vi väntar på vägledning från EU-kommissionen.

Omfattas kantskydd av kartong som importeras från ett annat EU-land och sedan säljer vidare till tillverkare i Sverige?

Ja, eftersom handel med kantskydden görs separat omfattas de. Förpackningsmaterial och emballage är bara undantaget då de används som stöd, skydd eller bärare för andra varor.

Kommer ytterligare vägledning från EU-kommissionen?

Kommissionen och medlemsländerna håller på att ta fram en vägledning som ska klargöra hur förordningen ska tolkas. Så fort den är beslutad kommer vi att publicera den på vår webbplats. Det pågår också arbete med att uppdatera de frågor och svar som finns på EU-kommissionens webbplats.

Frequently asked questions (green-business.ec.europe.eu)

När kommer vi att veta vilka länder som är högriskländer?

EU-kommissionen ska publicera en lista över vilka länder som betraktas som högriskländer respektive lågriskländer senast den 30 december 2024. Om listan inte är klar då kommer alla länder att betraktas som normalriskländer tills listan publiceras.

Hur fungerar spårbarhet?

För att syftet med avskogningsförordningen ska uppnås behöver en produkt gå att spåra tillbaka till platsen där råvaran har producerats.

Om du importerar, exporterar eller tillhandahåller en produkt på marknaden behöver du därför veta var råvaran har producerats. Det kan vara inom Sverige, inom EU eller utanför EU. Om du till exempel säljer nötkött behöver du veta var nötkreaturen har hållits. Om du importerar papper behöver du veta var träden som har avverkats för att bli papper har vuxit.

För att det ska vara möjligt att följa en produkt bakåt i kedjan behöver den som först importerar eller tillhandahåller en produkt på EU:s marknad ange geolokalisering för var råvaran har producerats. Detta görs i EU:s informationssystem Traces. Geolokaliseringen behöver sedan följa med i hela leveranskedjan. För att detta ska fungera är det möjligt att hänvisa till referensnummer till tidigare inlämnade förklaringar till tillbörlig aktsamhet i EU:s informationssystem.

 

  • Senast uppdaterad: 2024-06-13