Vindkraftverk. Foto: Michael Ekstrand

Andra verksamheter i skogen

Skogsmark används också för andra verksamheter än skogsbruk. För det mesta går det bra att kombinera olika sätt att använda skogen, men ibland kan det krävas anpassningar.

De flesta skogsägare använder sin mark till mer än bara skogsbruk. Det kan vara jakt, bärplockning eller annan rekreation. Allemansrätten ger även andra möjlighet att plocka bär och vandra i din skog.

Om din mark ligger nära en tätort kan antalet besökare vara stort, vilket många skogsägare upplever som positivt och gärna uppmuntrar. Men det kan också följa med vissa problem som till exempel markslitage eller nedskräpning.

Rennäring

Renskötsel är en verksamhet som bedrivs på cirka halva Sveriges areal. Renskötselrätten är en bruksrätt som enligt grundlagen är jämställd med äganderätten. Dessa ger olika befogenheter. Renskötselrätten innebär rätt för renskötare att använda mark och vatten för sig och sina renar.

Som skogsägare inom renskötselområdet är det viktigt att du vid din planering och genomförande av skogsbruksåtgärder tar hänsyn till renskötseln. På Sametinget.se/samebyar finns information om vilken sameby som bedriver renskötsel i ditt område. Ta gärna kontakt med ditt lokala distrikt eller renskötselspecialisten på Skogsstyrelsen för mer information.

Turism

Arrangörer av kommersiell turistverksamhet har ett ansvar för att verksamheten inte medför skada på naturen eller för markägaren. Så länge detta är uppfyllt kan ett turistföretag använda din mark med stöd av allemansrätten.

Vindkraft och täkter

Vindkraft, grus- och bergtäkt samt gruvbrytning är andra verksamheter som i vissa fall kan påverka din skogsfastighet. Att upplåta mark för annan verksamhet som denna kan ge extrainkomster till dig som äger skogen.

  • Senast uppdaterad: 2024-07-22