Äldre par med kikare i skogen. Foto: Mostphotos, Scott Griessel/Creatista

Människan och skog

Skogen har ett stort värde för rekreation, friluftsliv, folkhälsa och turism. Ett av Skogsstyrelsens uppdrag är att arbeta för att dessa sociala värden i skogen ska värnas.

Skogens sociala värden är de värden som skapas av människans upplevelser av skogen. De är en viktig resurs för samhället när det gäller välbefinnande, folkhälsa, friluftsliv, regional utveckling, turism, företagande och boende. 

Skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden ska värnas. Det beslutade riksdagen 1993. Ett av Skogsstyrelsen målsättningar är att ”vi bidrar till att värna och utveckla skogens upplevelsevärden”.

Det här gör Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen ansvarar för miljömålet Levande skogar. Tillsammans med Naturvårdsverket ansvarar vi för att följa upp delmålet Tillgång till natur för friluftsliv inom friluftspolitiken. Skogsstyrelsen bidrar också till genomförandet av det nationella skogsprogrammet, där ett fokusområde handlar om mångbruk av skog för ökad sysselsättning och landsbygdsutveckling.

  • Vi arbetar för att uppmärksamma och stärka skogens värde för rekreation, friluftsliv, folkhälsa och turism i skogslandskapet.
  • Vi verkar för att skogar med höga sociala värden ska få en skötsel så att natur- och kulturmiljövärden liksom möjligheterna till rekreation bevaras och utvecklas långsiktigt.
  • Vi ska främja dialog mellan markägare och nyttjare för att stärka synergier mellan olika värden och minimera konflikter mellan olika intressen.

Skogsstyrelsen ger också råd kring sociala värden.

Naturvårdsavtal för skogar med höga sociala värden

I skogar med höga sociala värden kan Skogsstyrelsen och länsstyrelserna teckna naturvårdsavtal med markägaren. Även kommuner kan teckna naturvårdsavtal.

Läs mer om naturvårdsavtal

Målbilder för god hänsyn till rekreation och friluftsliv 

I förvaltningen av målbilder för god miljöhänsyn har en temagrupp för rekreation och friluftsliv utsetts för att utveckla de målbilder som tagits fram. 

Målbilder för god miljöhänsyn

Verksamhet riktad mot skolan

Skogsstyrelsen bedriver verksamhet riktad mot skolor. Vi riktar oss till lärare och lärarstudenter, men även till elever och studie- och yrkesvägledare.

Verksamhet riktad mot skolan

  • Senast uppdaterad: 2024-03-21