Stubbar på hygge. Foto: Rikard Flyckt

Bioenergi från skogen

Vid avverkning uppstår rester i form av grenar, toppar och i viss mån stubbar. När dessa rester tas tillvara i skogsbruket och skogsindustrin får vi skogsbaserade biobränslen. Biobränslen används till el- och värmeproduktion och i förädlad form även som biodrivmedel.

Om vi använder bioenergi istället för fossila bränslen (som stenkol, olja och fossilgas) minskar utsläppen av växthusgaser. Detta eftersom fossila energikällor som lämnas kvar i berggrunden inte släpper ut växthusgaser.

Om biobränslen kommer från ett hållbart produktionssystem är det i stort klimatneutralt. Växterna tar upp den koldioxid vid fotosyntesen som senare släpps ut vid förbränningen. Om lagren av kol i biomassa och mark hålls konstanta innebär användning ett nollsummespel.

Om mycket fossil hjälpenergi används i produktionen eller om odlingen/produktionen orsakar betydande kolförluster, exempelvis till följd av dikning, kan klimatneutraliteten hos biobränslet minska eller utebli. 

Olika sorters biobränslen

I värmeverk och värmekraftverk används oftast flis, framförallt restprodukter från skogen och skogsindustrins mottagningscentraler. I hus på landet används ofta vedpannor. För villor och flerfamiljshus i tätbebyggda områden är pellets ett vanligare bränsleval. I skogsindustrin eldas främst bark och lignin (som kokats ut ur pappersmassan) för det egna energibehovet.

Inom transportsektorn används bland annat diesel gjord på tallolja, som är en restprodukt från skogsindustrin. Det finns flera andra möjliga sätt att producera fordonsbränsle från skogsråvara, men hittills har såväl osäkerheten om framtida lönsamhet som konkurrensen från importerade bränslen och elbaserade transporter varit stor.

Bioenergins utveckling

Sedan i början av 1980-talet har Sveriges användning av skogsbränsle ökat. En av flera anledningar till detta kan vara att Sverige då införde koldioxidskatt på fossila bränslen. Biomassa från skog och jordbruk är nu det största energislaget i Sveriges energianvändning. Skogen står för över 80 % av bioenergin.

En stor del av de fossila bränslen Sverige fortfarande förbrukar används i transportsektorn och stålindustrin. Inom båda sektorerna pågår utveckling med elektrifiering av viktiga delar. Det diskuteras också vilka nya roller biomassa kan spela i den slutliga omställningen till ett fossilfritt samhälle.

  • Senast uppdaterad: 2023-01-04