slingrande skogsväg. Foto: mostphotos

Vägar

Skogsbilvägar har stor betydelse för ekonomin i skogsbruket och har också stor påverkan på miljön. Du kan därför behöva anmäla avverkningen till Skogsstyrelsen eller samråda med myndigheter om du ska anlägga en väg.

Värdet på din skogsfastighet påverkas av hur nära din skog ligger en fungerande skogsbilväg. En skogsbilväg gör att områden som ska avverkas blir lättare att komma åt. Avverkningsarbetet blir mindre kostsamt och virket kan hämtas i rätt tid för industrin.

Minska vägens miljöpåverkan

Ur energisynpunkt och därmed indirekt ur naturvårdssynpunkt innebär en skotares virkestransport i terräng 40 till 50 gånger mer energiförbrukning jämfört med om samma transportarbete utförs med lastbil på väg.

Placeringen av en skogsbilväg kan också öka eller minska miljöpåverkan. Det är viktigt att du anlägger en skogsbilväg så att den får en genomtänkt placering i terrängen och en funktionsriktig konstruktion. Vägen bör vara anlagd så att den på bästa sätt underlättar de transporter som behövs i omkringliggande skogsområden. Den ska också minimera miljöpåverkan Det krävs kunskap för att en väg ska få en idealisk utformning och placering.

Tänk på det här

För att en skogsväg ska få en idealisk placering krävs planering och kompromissvilja från alla berörda.

  • Sök samverkan mellan fastigheter för ett i alla avseenden optimalt resultat av vägen.
  • Placera vägen på höjdryggar och på mark med god naturlig dränering.
  • Låt områden med höga naturvärden vara orörda.
  • Anlägg vägen i terrängen, anpassat så att våtmarker med natur- eller kulturmiljövärden inte påverkas. Forn- och kulturlämningar måste du alltid lämna orörda.

Speciell hänsyn till vatten och andra biotoper

Var försiktig när du anlägger vägar på mark vars avrinning kan påverka intilliggande skyddsvärd våtmark. Blöta och fuktiga partier där avvattning av marken måste ske passar dåligt som underlag för en väg.

Vägar ska läggas på avstånd från sjöar eller vattendrag. Det bör alltid finnas en väl tilltagen orörd zon mellan vägen och vattnet. Även vändplaner bör du placera på ett behörigt avstånd från stränder och bäckar. Vid all form av dikning ska du genomföra åtgärder som förhindrar slamtransport till naturliga vattendrag och sjöar. Till exempel kan du planera så att vattnet aldrig leds direkt ned i vattendraget eller sjön. Det gäller både skogsdiken och vägdiken.

Vägtrummor används vid normala avlopp där vattenflödet inte är kontinuerligt. Vid vattenpassager där vattendraget är eller kan vara artförande ska du i första hand använda halvtrumma eller bro så att vattenlevande djur kan fortsätta att ta sig fram i vattendraget.

Tänk på att långa vägar på skrå också kan påverkar markområden. Anlägg därför vattenpassager med jämna intervall eller stopp i vägdiken och trummor med anpassad dimension under vägen, så vattnet från ovansidan fortsatt kan påverka sitt naturliga område.

Det finns också vatten som inte alltid syns och som kan påverkas när du anlägger vägar. Ras och skred beror ofta på att du påverkat grundvattnets förhållanden när du anlagt vägar i eller omkring nipbranter, raviner eller andra markområden med brant lutning. Därför är det viktigt att du även där fortsättningsvis fördelar vattnet utefter slänten, på samma sätt som när du hanterar vatten vid långa vägar på skrå.

Anmäl planerad avverkning för väg

Om avverkningen för vägen blir ett halvt hektar eller större ska du anmäla avverkningen till Skogsstyrelsen. Även mindre men också andra vägar kan kräva att du samråder med någon myndighet.

Det är oftast vägens miljöpåverkan som gör att du då behöver samråda med Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen. Det är det huvudsakliga syftet med vägen som avgör vilken myndighet du ska samråda med.

Samråd alltid med Skogsstyrelsen när du ska bygga en ny väg som är avsedd att användas för skogsbrukets behov.

Samråd med länsstyrelsen när du bygger en väg som inte i första hand är till för skogsbrukets behov, utan där syftet är ett annat.

 

  • Senast uppdaterad: 2024-02-16