Renar på fodersök.

Renskötselrätt

Om du äger skog inom renskötselområdet är det viktigt att känna till renskötselrätten som regleras i rennäringslagen(1971:437).

Den som är same och medlem i en sameby får med stöd av renskötselrätten använda mark och vatten som han eller hon inte äger till underhåll för sig och sina renar.

En sameby drivs som en ekonomisk förening som organiserar renskötseln, samtidigt som det är ett större geografiskt område som nyttjas, för bland annat renbete, jakt och fiske. Samebyn har en egen styrelse och är en juridisk person som företräder renägarna i samebyn. Samebyn ska för medlemmarnas gemensamma bästa leda renskötseln på det geografiska området.

Renskötselrätten gäller under obegränsad tid  

Renskötselrätten har uppstått genom att samerna använt mark och vatten för renskötsel, jakt och fiske under mycket lång tid

Renskötselrätten är en bruksrätt till fast egendom och fast egendom är mark och vatten, därför gäller egendomsskyddet. En bruksrätt är en rättighet att använda mark och vatten utan att ha äganderätt. Andra typer av bruksrätter är nyttjanderätter som till exempel arrende, jaktupplåtelse och servitut. De flesta bruksrätter, exempelvis ett arrende, gäller under en viss tid. Renskötselrätten gäller i stället så länge renskötseln bedrivs. Eftersom renskötselrätten inte grundas på avtal, kan en markägare inte heller avsluta förhållandet att renskötselrätten gäller på hans eller hennes mark genom uppsägning.

Renskötselrätten är en rätt för samer att använda mark och vatten för sig och sina renar. den innefattar bland annat rätt till renbete, jakt och fiske samt rätt att bygga hagar, stängsel, slakterier och andra anläggningar som behövs inom renskötseln. Det kan innebära rätt att ta skog till byggnadsvirke, bränsle och slöjdvirke. Samebyn får fälla träd på vilka det växer trädlav om det är nödvändigt för att skaffa foder åt renarna. I vissa fall måste markägaren först kontaktas.

Renskötselrätten skyddas av grundlagen

Samernas rätt till att bedriva renskötsel framgår av 2 kap. 17 § regeringsformen och regleras av rennäringslagen. Vissa marker kan användas hela året (året runt-marker) medan andra bara får nyttjas till vinterbete. Rennäringslagen anger vilka marker som är året runt-marker. På vinterbete får renskötsel bedrivas från 1 oktober till 30 april, resten av året ska renskötsel bedrivas inom året-runt-markerna.

 

  • Senast uppdaterad: 2024-02-20