En skogskonsulent och två skogsägare tittar tillsammans på en låga i en bokskog. Ett fallet dött träd i skogen kallas låga.  Foto: Jenny Leyman

Projekt

Vårt arbete bedrivs ofta i projektform och i samarbete med andra nationella och internationella organisationer. Det här är några av Skogsstyrelsens pågående projekt.


Digitala planeringsunderlag för skogsägare

Projektet vill ta fram en prototyp på ett digitalt verktyg som ska underlätta skoglig planering för skogsägare.


Fram för väg

Bra vägar är en viktig förutsättning för en levande landsbygd. Invånarna som bor och företagen som verkar på landsbygden är beroende av funktionella vägar.


Förstudie - Klimatanpassning i Norrbotten med skogsprogrammet som arena

Förstudien ska ge skogsbranschen bättre förutsättningar att på bred front använda konkreta åtgärder för klimatanpassning av skogsbruket.


GRIP on LIFE

I projektet Grip on Life IP arbetar myndigheter, skogsägarföreningar och intresseorganisationer tillsammans för att kombinera ett modernt och aktivt skogsbruk med hänsyn till skogens värdefulla vattendrag och våtmarker.


Gränslös arbetskraft till skogs

Projektet syftar till att öka intresset för skogliga jobb och ge möjlighet till ett kunskapslyft för redan anställda i Dalarna, Värmland och norska Innlandet.


Informationsaktiviteter och kursverksamhet för utveckling av miljövärden i skogen

Skogsstyrelsen bedriver under 2023 och 2024 två projekt inom ramen för EU:s landsbygdsprogram. Båda projekten syftar till att utveckla miljövärdena i skogen.


LoCoFoRest

LoCoFoRest – ”Locally Controlled Forest Restoration – a governance and market oriented approach to resilient landscapes” är ett Sida-finansierat program där nyckelpersoner från låginkomstländer stöttas och utbildas i frågor som rör en bred syn på restaurering av skogsmark och hållbart skogsbruk.


Mera tall i Värmland

Mera tall Värmland är ett samverkansprojekt. Målet är att uppnå balans mellan fodertillgång och viltstammar, både lokalt och ur ett landskapsperspektiv.


Projekt om hyggesfritt skogsbruk

Målen för projektet är att utveckla och förmedla kunskap om hyggesfritt skogsbruk och hur det kan bedrivas med hänsyn till produktions- och miljövärden samt andra allmänna intressen. 


Skogens värden i Skåne

Det här är ett unikt samarbete för att utveckla den skånska skogens värden.

  • Senast uppdaterad: 2024-06-26