Vattenfyllda körskador mellan tallar och med sjö i bakgrund. Foto: Anja Lomander

Körskador

Det finns mycket du som skogsägare kan göra för att undvika körskador. Ofta uppstår dessa vid föryngringsavverkning eller gallring. När skadan har skett är det oftast för sent att göra något åt det. Se därför till att förebygga körskador.

Körskador har flera effekter som är dåliga för både miljön och skogens tillväxt. Erosion kan uppstå i spåren. Det betyder att jorden spolas bort med vatten som rinner i spåren. Jorden kan sedan föras ut i sjöar eller bäckar och grumla vattnet samt skada de djur som lever där. Vattnet för även med sig nedbrutna växtdelar, så kallad humus, näring och tungmetaller som giftigt kvicksilver från körskadorna och ut i bäckar och sjöar.

Inom branta områden, och speciellt när innehållet av jordarten silt i marken är högt, kan erosionen i körskador bli kraftig och orsaka att marken rasar. Faran för detta och hur du förebygger det kan du läsa om på sidan om brant och erosionskänslig terräng.

När marken pressas ihop i hjulspåren kan du även få en oplanerad dikning av marken. Den sammanpressade, hårda marken och spåren är inte heller bra för träden. Rötterna kan slitas av vid körning och den hårda sammanpressade marken gör att de blir grunda, korta och tjocka. Träden kan då växa sämre, de kan få mer rotröta, eller kan lättare välta vid kraftig vind.

Förebygg genom att planera

Som skogsägare är du enligt Skogsvårdslagens hänsynsparagraf skyldig att förhindra allvarliga körskador. En viktig del av det arbetet är att planera lämpliga körvägar, överfarter och avläggningsplatser i god tid före en avverkning. Känsliga områden, som blöt mark, mark med fin jord eller fornlämningar – och övriga kulturhistoriska lämningar ser du lättast när det är snöfritt ute. De olika kartskikten på Mina sidor är också till stor hjälp.

Kontakta Skogsstyrelsen om du behöver laga

Om en körskada har uppstått bör du, så långt det är möjligt, låta bli att laga den. Risken är att du förvärrar skadan. Det finns bara ett fåtal tillfällen när du behöver laga körskador:

  • När skadorna gör så att slam kan rinna ut i en sjö eller ett vattendrag.
  • När skadorna gör så att du inte kan komma fram på stigar, leder eller vägar.

En viktig princip för att mildra effekterna av körskador är i stället att utgå från vattnet. Försök minska mängd och hastighet på det vatten som rinner i körskadorna. Proppar av ris och halm kan fördela vatten ut i terrängen och bromsa upp rinnande vatten och slam. Det gör att vegetationen snabbare får fäste och att skadan kan växta igen.

Upp till hälften av markens bärighet sitter i rötterna. Bärigheten är därför svår att återställa genom lagning eftersom växterna och deras rötter slitits sönder.

Vid sjöar eller vattendrag kan du försöka leda bort vattnet ur spåren och täppa igen dem i direkt anslutning till vattnet. Syftet är att hindra att slam förs ut och grumlar vattnet i sjön eller vattendraget.

Det är viktigt att förebygga körskador och spår i finjordsrika slänter eftersom de kan utlösa kraftig erosion eller ras. Om körskador ändå uppstått bör du försöka leda bort vatten från spåren. Du kan även försöka bromsa vattenhastigheten genom att fylla spåren med ris, halm eller annat material samt försöka få tillbaka gräs och buskar så snabbt som möjligt.

Om en körskada har uppstått bör du vara försiktig om du tänker laga den. Risken är annars stor att du förvärrar skadan. Skogsvårdslagen säger idag att återställningsåtgärder ska vidtas där det är möjligt och återställandet inte innebär negativ påverkan på naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen. Ta alltid kontakt med Skogsstyrelsen innan du börjar laga en körskada.

Att laga körskador är svårt

Körskador ser inte roliga ut och många gånger vill man laga för att snygga till, och göra så att man lätt kan ta sig fram igen. Tänkt då på att lagning med exempelvis grävmaskin gör att marken grävs om på nytt. Detta ökar åter risken för att slam, humus, näring och tungmetaller rinner ut i sjöar och vattendrag. Omfattande grävning kan även öka risken för ras.

Det är därför alltid bättre att förebygga skador än att försöka laga dem efteråt.

Körskador på fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar

Har du fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar på eller i anslutning till avverkningen är det viktigt att avgöra vilken lagstiftning som gäller i det enskilda fallet.

Fornlämningar enligt kulturmiljölagen

Lämningar efter äldre tiders verksamhet innan 1850 och den omgivande miljö som lämningen behöver för att bevaras (fornlämningsområdet) skyddas som fornlämningar. Länsstyrelsen bedömer utbredningen av fornlämningen. Då en fornlämning skadats ska du alltid anmäla detta till länsstyrelsen. Behöver du åtgärda skadan får du endast göra detta efter samråd med länsstyrelsen. Brott mot kulturmiljölagen kan leda till böter eller fängelse.

Övrig kulturhistorisk lämning enligt skogsvårdslagen

Lämningar efter äldre tiders verksamhet från 1850 och senare är övriga kulturhistoriska lämningar. Har en sådan lämning skadats ska den enligt Skogsvårdslagen återställas om det är möjligt. Ta alltid kontakt med Skogsstyrelsen när skador uppkommit och innan du börjar laga en körskada.

  • Senast uppdaterad: 2023-10-03