Erosionssäkra ravin. Foto: Anja Lomander

Vad gör jag när det rasar?

Problem med ras och erosion måste du åtgärda omgående. Du bör endast återställa rasad mark efter att du kontaktat konsult med geoteknisk kompetens annars finns risk för att du förvärrar situationen.

Det finns alltid en risk att åtgärder, till exempel avverkning, sker utan att tillsynsmyndigheter eller markägaren reagerar och anpassar åtgärden. I de fall du upptäcker att vegetation avlägsnats felaktigt, vid till exempel en avverkning, bör du hantera vatten som rinner från och till det avverkade området. Försök att leda bort avrinnande vatten till mer stabila områden. Minska även mängden av vatten som rinner in mot området.

Kontrollera avrinning under lång tid

I princip alla skogsbruksåtgärder, har eller kan ha en effekt på vattenmängder och/ eller vattenflöden. Det är emellertid svårt att förutse förändringar av vattenmängder och flöden till följd av olika åtgärder eller väderlek. Ha därför som princip att alltid följa och kontrollera avrinningen av vatten från ett felaktigt åtgärdat område, under flera år efter åtgärd. Var extra noga med detta efter episoder av långvarig eller kraftig nederbörd. 

Du bör alltid åtgärda och sedan följa upp markskador i form av spårbildning, blottlagd mineraljord, kompaktering eller uppluckring.

  • Bromsa och fördela vatten som samlas och rinner i spår från till exempel körning eller markberedning i form av harvning, ut i terrängen.
  • Se även till att sänka hastigheten av vatten i spår, med till exempel proppar av ris eller halm.
  • Är sluttningen lång bör du lägga proppar med täta intervall för att hålla nere vattenhastigheten.
  • Skydda blottlagd mineraljord med ris, halm eller förna och försök få vegetation i form av gräs och buskar att snabbt etableras över området.

Undvik att röra dig inom rasområden

Sitter du i en maskin med hytt och marken börjar rasa ska du sitta kvar tills rörelsen avstannat. Först då ska du ta dig därifrån.

  • Är det en akut situation kontaktar du Räddningstjänsten
  • Berörs allmän väg eller järnväg kontaktar du Trafikverket.
  • Är det en kommunal väg kontaktar du kommunen.

Eftersom kommunen har ansvar för planering av mark inom kommunen (översiktsplan) bör de alltid underrättas om dessa händelser.

Du har ett ansvar som markägare

Som markägare är du i de flesta fall ansvarig för vad som händer på din mark. Men när det gäller effekter av erosion, ras och slamströmmar är ansvarsfrågan inte helt klar. Ta därför alltid kontakt med ditt lokala Skogsstyrelsekontor när du planerar att utföra olika åtgärder i känsliga områden. Du kan behöva samråda enligt Miljöbalken 12:6 .

  • Senast uppdaterad: 2024-01-12