Erosion.

Så anpassar du ditt skogsbruk

Genom att anpassa ditt skogsbruk i känsliga områden kan du förhindra eller minska riskerna för erosion, ras och slamströmmar. I de fall det finns stora risker för skador på infrastruktur och bostäder kan du få förbud eller krav på anpassning av ditt skogsbruk.

Branta sluttningar med jordar som lätt eroderar är ofta mycket bördiga. Näringsrik jord, rörligt markvatten och bra klimat i sluttningarna mot älvar gör att skogen växer bra. Ett generellt förbud mot skogsbruk inom dessa känsliga områden är därför inte aktuellt men i de fall det finns stora risker för skador på infrastruktur och bostäder eller när skador på personer riskeras, kan du få förbud eller behöva anpassa ditt skogsbruk.

VM – en enkel tumregel

Genom att följa en enkel tumregel med utgångspunkt från VM kan du enkelt anpassa ditt skogsbruk.

V står för vatten. Det handlar om att du ska förhindra att öka mängden vatten i marken eller ovanpå marken. Med andra ord förhindra att höja grundvattenytan eller att koncentrera vattenflöden.

M står för mineraljord. Det handlar om att du ska undvika att blotta mineraljord. På extra känsliga områden kan det dessutom vara tvunget att bibehålla vegetation och förna. En tät markvegetation med ett buskskikt är det som bäst skyddar markytan mot eroderande krafter.

Så när du står vid en brant slänt med erosionskänslig jord, tänk VM.

  • Hur påverkar jag Vattnet?
  • Hur påverkar jag Mineraljorden?

Att tänka på när du föryngringsavverkar

När du anpassar en föryngringsavverkning gör du det för att du vill behålla växternas stabiliserande, vattensugande och skyddande effekt. Det viktigaste du bör göra är att begränsa hyggets storlek och att avverka en slänt i etapper. Starta till exempel med att avverka släntens nedre del. Avverka området ovan först när träden i det nyanlagda beståndet på det första hygget börjat att suga vatten.

Det är även viktigt att lämna kvar så mycket vegetation som möjligt. Undvik att underröja. Använd skärmställning om det är möjligt. Är beståndet lämpligt för hyggesfria metoder, som blädning eller luckhuggning, kan de vara bra alternativ .

Förhindra alltid körskador i branta erosionskänsliga områden. Allra bäst är om körning kan ske under vintern när tjälen bär. Många gånger går detta inte. Planera därför noga all körning och förebygg alla körskador i och kring den känsliga slänten. Du kan läsa mer om hur du kan förhindra körskador under Skogsskador på Bruka Skog här på vår webbplats.

Planera alltid för hur du ska hantera avrinnande vatten från hygget. Det är viktigt att avrinnande vatten sprids till flera områden och inte ansamlas i en punkt. Det är även viktigt att begränsa hastigheten på avrinnande vatten. Du måste även alltid ha kontroll på vad som händer i och kring din föryngringsavverkade slänt, några år efter avverkningen. Det är ofta svårt att förutse vart avrinnande vatten från hygget tar vägen och hur mycket vatten det rör sig om. Kontrollera exempelvis att vatten som rinner från hygget verkligen rinner till stabila områden. Se även till att avrinnande vatten inte får för hög fart i hjulspår eller infiltrerar, det vill säga tränger ned i vägar eller branta slänter.

Att tänka på när du röjer och gallrar

Stormfasta bestånd, med en blandning av olika sorters träd i olika åldrar är ett bra skydd mot erosion, ras och slamströmmar. När du röjer och gallrar bör du därför försöka göra det med syfte att lägga grunden till och förstärka utvecklingen mot stormfasta bestånd.

Du bör även försöka gynna en blandning av olika trädarter och åldrar. På detta sätt skapar du en vattensugande och stabiliserande vegetation av träd, gräs och buskar. Det underlättar ditt framtida skogsbruk i området och kan underlätta hyggesfria metoder.

För att skapa stormfasta bestånd bör du röja hårt när beståndet är 2 till 3 meter. Du bör även gallra hårt innan beståndet nått en medelhöjd på över 20 meter. Gynna tall och löv vid både röjning och gallring. Tall och löv har djupa rotsystem och bidrar till att binda marken på djupet. De bidrar även till att få in ljus till markytan, så att ett mark- och buskskikt kan utvecklas. I täta granförband är det oftast mörkt vid markytan vilket gör att du endast får en matta av barr där.

Liksom vid föryngringsavverkning, måste du förebygga körskador vid gallring. Du bör även alltid planera för att hantera avrinnande vatten innan du gallrar och efteråt följa avrinnande vatten från gallrade ytor några år efter utförd åtgärd. 

Det är ofta svårt att förutse vart avrinnande vatten från ett gallrat område tar vägen och hur mycket vatten det rör sig om. Kontrollera exempelvis att vatten som rinner från gallringen rinner till stabila områden. Se även till att avrinnande vatten inte får för hög fart i hjulspår eller infiltrerar , det vill säga tränger ned i vägar eller branta slänter.

Plantering och markberedning

Inom branta erosionskänsliga områden är det viktigaste syftet med att plantera, att snabbt få upp vegetation som suger vatten och stabiliserar marken. Överväg även att plantera löv för att skapa ett blandbestånd.

Många gånger markbereder man innan plantering. Men en markberedning innebär också att mineraljord blottas och rötternas armerande funktion förstörs. Vid harvning, vilket är den vanligaste metoden, skapas dessutom fåror som kan leda vatten. Du bör därför undvika att markbereda i branta erosionskänsliga områden. Plantera istället med barrot så snart som möjligt efter avverkning. Lutar området svagt till måttligt, flackare än 18 grader, kan du ibland använda en försiktig högläggning för att snabbt få upp löv.

Uttag av skogsbränsle (grot )

Grenar och toppar som kan säljas som grot, fungerar även som ett skyddande skikt av marken i väntan på att ny vegetation hinner etableras. Av den orsaken bör du avstå från att sälja grot från branta erosionskänsliga områden. Använd i första hand grenar och toppar för att skydda marken med vid all körning.

I andra hand kan du lämna det utspritt som ett skydd för marken. Ett undantag kan vara granbestånd med hög bonitet och där mycket grenar lämnas. Där kan du behöva ta ut grot för att inte fördröja plantering och utveckling av gräs och buskar.

Rötternas armerande effekt har stor betydelse för en marks stabilitet. Genom att skada eller avlägsna rötter ökar du risken för erosion och ras. Du bör därför inte sälja stubbar som skogsbränsle, från branta erosionskänsliga områden.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-12