Säker avancerad fällning (motorsågsutbildning nivå C). Foto: Josefina Sköld

Arbetsskador

Här hittar du statistik om arbetsolyckor och arbetssjukdomar i skogsbruk och skogsindustri.

Det är betydligt fler anmälningar av arbetsolyckor än arbetssjukdomar i
skogsbruk och skogsindustri. Totalt anmäldes nästan 900
arbetsolyckor under 2022 vilket är lägre än de 1000 olyckor som anmäldes 2021.

Arbetsskador är ett samlingsnamn för arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Statistiken nedan avser enbart anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Det är okänt exakt hur många skador som faktiskt sker eftersom det enbart finns kännedom skador som anmäls. Mörkertalet bedöms vara lägre vid allvarliga olyckor och dödsfall.

Olyckor och sjukdomar sedan 2008

Utvecklingen av anmälda arbetsolyckor har sett annorlunda ut i de tre branscherna över tid. I statistiken kan vi följa utvecklingen sedan 2008. För tillverkning av trävaror har mängden anmälningar minskat. Papperstillverkningen har ingen lika tydlig trend och skogsbruket har legat relativt stabilt strax över 100 anmälda olyckor per år. För 2022 anmäldes 96 arbetsolyckor i skogsbruket.

Logotyp Sveriges officiella statistik

De två branscherna i skogsindustrin (16 och 17) har en högre nivå av anmälda olyckor som kan bero på att det är större andel av sysselsättningen som är anställda i dessa branscher, medan det i skogsbruket finns många egenföretagare och dessa kan vara mindre benägna att anmäla arbetsskador. Nedgången mellan 2008 och 2009 är relaterad till nedgången i antal sysselsatta i dessa branscher under den ekonomiska krisen samma år.

De anmälda arbetssjukdomarna är färre än olyckorna i de tre branscherna. För skogsindustrin varierar nivån från omkring 90 och upp till 140 arbetssjukdomar per år men i slutet av tidserien minskar antalet, särskilt kraftigt för trävarutillverkningen. Skogsbruket har varierat från 10 till 40 anmälningar per år.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Fler män än kvinnor

Det är betydligt fler män i statistiken för dessa tre branscher, det beror på att det är många fler män som är sysselsatta i de tre branscherna. Tar man hänsyn till det så är män lite överrepresenterade bland anmälda arbetsolyckor medan kvinnor är överrepresenterade bland anmälda arbetssjukdomar men enbart i skogsindustrin.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Totalt har 53 arbetsolyckor lett till dödsfall i de tre branscherna under åren 2008 till 2022. Över 90 procent av dödsfallen avser män. Skogsbruket har betydligt färre arbetsolyckor generellt än de två andra branscherna, vilket syns i tidigare figurer, men har i stället nästan dubbelt så många olyckor med dödlig utgång jämfört med branschen för tillverkning av trävaror och mer än tre gånger så många som vid papperstillverkning.

Kön SNI02 SNI16 SNI17 Totalt
Män 29 15 9 53
Kvinnor .. .. .. 5

Källa: Arbetsmiljöverket

Flest anmälda olyckor i Västra Götaland

Regionalt anmäldes flest arbetsolyckor i Västra Götalands län under 2022. Av de 97 olyckor som anmäldes i de tre branscherna i Västra Götaland var över 90 procent inom skogsindustrin. Det kan dock bero på hur fördelningen av sysselsättningen och egenföretagandet ser ut snarare än att det är mer olyckor i skogsindustrin. Detta gäller även i Jönköpings län som hade näst mest anmälda arbetsolyckor, där majoriteten av olyckorna anmäldes inom tillverkning av trävaror. Skogsbruket har som tidigare nämnts betydligt färre anmälda olyckor än de andra två branscherna.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Förlorad kontroll över maskin vanligaste olyckan

Arbetsolyckorna kan delas in efter vilken typ av avvikelse som orsakat i olyckan. Avvikelsen beskriver vad som avvikit från det normala i ett händelseförlopp. Det kan också vara en avvikelse från det normala sättet att utföra en arbetsuppgift, som har bidragit till olycksfallet. Om exempelvis en person faller från en stege på grund av fel i stegens material är det som regel materialfelet som utgör avvikelsen. Nedan presenteras en figur över avvikelser som lett till arbetsolyckor för de tre branscherna under 2022.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Sammantaget för de tre branscherna är förlorad kontroll över maskin den vanligaste orsaken till olyckan. I kategorin ingår även förlorad kontroll över transportmedel och utrustning för flyttning av material, handverktyg, föremål och djur. Totalt 306 arbetsolyckor hade den avvikelsen varav 204 anmäldes i branschen tillverkning av trävaror. Därefter är fall av person näst vanligast med 223 olyckor, sedan rörelse av kroppen med fysisk överbelastning som orsakat 145 olyckor.

Logotyp Sveriges officiella statistik

En tidserie specifikt för avvikelsen förlorad kontroll av maskin med flera, visar att avvikelsen minskat över tid i skogsindustrin medan ingen tydlig trend finns för skogsbruket.

Ergonomiska faktorer vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar

Anmälda arbetssjukdomarna är betydligt färre än arbetsolyckorna. Nedan redovisas de tre branscherna samlat i en figur över olika bakomliggande faktorer för år 2022. Totalt anmäldes 98 arbetssjukdomar i de tre branscherna, varav enbart 10 anmälningar är från skogsbruket, resten är från de två branscherna i skogsindustrin. Nästan 80 procent av de anmälda sjukdomarna är orsakade av ergonomiska faktorer eller fysiska faktorer.

Logotyp Sveriges officiella statistik
  • Senast uppdaterad: 2024-07-03