Öreälven, ett Natura 2000-vattendrag.  Foto: Michael Ekstrand

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. Syftet är att värna om vissa naturtyper samt växt- och djurarter som medlemsländerna kommit överens om att skydda. Varje land ansvarar för skyddet och vården av sina områden så att deras naturvärden bevaras.

Arbetet med Natura 2000 styrs av EU:s habitat- och fågeldirektiv där direktiven är en form av lagar. Naturvårdsverket samordnar arbetet med Natura 2000 i Sverige. Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet för skogsbruksåtgärder som på ett betydande sätt kan komma att påverka ett Natura 2000-område. Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet och du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva en verksamhet eller vidta åtgärder som kan påverka miljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt.

Vad innebär Natura 2000 för mig som markägare och verksamhetsutövare?

Natura 2000 innebär inte något generellt stopp för pågående markanvändning eller utveckling av samhället. Men du behöver tillstånd för åtgärder som "på ett betydande sätt påverkar miljön" i ett Natura 2000-område. Tänk på att en risk för betydande påverkan på Natura 2000-området gör att du kan behöva söka tillstånd för din planerade åtgärd.

Exempel på åtgärder som kan kräva tillstånd:

  • alla typer av skogsbruksåtgärder i eller i anslutning till ett Natura 2000-område
  • åtgärder som kan påverka vattenmiljön inom ett område

Regeln omfattar även åtgärder utanför Natura 2000-området, om miljön på grund av åtgärden på ett betydande sätt kan påverkas. Tillstånd söks hos och lämnas av länsstyrelsen. Vid ansökan om tillstånd hos länsstyrelserna krävs även en miljökonsekvensbeskrivning. Ansökan är kostnadsfri. Mer information om hur ansökan görs hittar du på respektive länsstyrelses hemsida.

Det kan vara svårt att bedöma när risk för betydande miljöpåverkan på Natura 2000-området uppstår. Ta stöd i områdets bevarandeplan för att ta reda på vilka värden som finns inom området och om din åtgärd riskerar att påverka dessa. Om du behöver ytterligare stöd för din bedömning tar du kontakt med din länsstyrelse.

Skogsstyrelsens tillsynsarbete vid skogsbruksåtgärder

Skogsstyrelsen ska bevaka att skogsbruksåtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön inom ett Natura 2000-område inte utförs utan att verksamhetsutövaren söker tillstånd för åtgärden hos länsstyrelsen. Denna tillsyn utförs i samband med de vanliga skogliga ärenden, framförallt avverkningsanmälningar, som Skogsstyrelsen handlägger.

Det är du som markägare och verksamhetsutövare som ansvarar för att söka tillstånd hos länsstyrelsen när sådant krävs för att kunna utföra tillståndspliktiga skogsbruksåtgärder. I enskilda fall kan Skogsstyrelsen förelägga dig som markägare och verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd för din åtgärd hos länsstyrelsen.

 

  • Senast uppdaterad: 2023-09-07