Stormig natt över skog med blixtar och åskmoln.

Klimatanpassat skogsbruk

Ett förändrat klimat innebär både möjligheter och hot för din skog. Du som skogsägare bör fundera över hur du kan klimatanpassa ditt skogsbruk för att sprida riskerna.

Medeltemperaturen i Sverige har redan ökat med mellan 1 och 1,5 grad jämfört med 1960-1990. Nederbörden har ökat, framförallt under vinterhalvåret och risken för vårfrost har ökat något. Risken för extrema väderhändelser har ökat.

Klimatzonerna flyttar för närvarande norrut med 5-10 kilometer om året. Den skog du anlägger och sköter nu ska även kunna producera bra och vara lönsam i framtida klimat, med de nya skademönster som följer. Skogen ska också bevara biologisk mångfald och ge fina möjligheter till naturvistelse även för kommande generationer.

Sprid riskerna inför framtiden

Fundera över hur du kan sprida riskerna i framtiden när du planerar ditt skogsbruk. Anpassa föryngringsmetod till marktypen och det rådande klimatet. Tänk på att klimatet redan har ändrats i viss utsträckning och se till att använda uppdaterad information om lämpligt plantval.

Vid valet av trädslag bör du fundera över de ökade riskerna för stormfällning och trädslagsspecifika skadegörare som kommer med ett förändrat klimat. Det blir viktigare att försöka sprida riskerna på fler trädslag än tidigare.

Förhindra överanvändning av gran

På grund av viltproblematiken planteras idag många typiska tallmarker med gran. Det ger ofta dåligt resultat med tanke på att torkrisken ökar, liksom risken för rotröta, stormfällning och skador av granbarkborrar och andra skadeinsekter. För dig som bor i södra Sverige kan det vara lämpligt att överväga att öka andelen lövträd.

Genom att skapa blandskogar kan du få ökad säkerhet om ett trädslag skulle drabbas av omfattande skador då beståndet är medelålders eller yngre.

Motverka risker genom aktiva val

  • Genom att röja och gallra din skog ordentligt och i rätt tid kan du motverka risker för stormskador och snöbrott.
  • Använd anpassad avverkning som skärmar eller kontinuitetsskogsbruk på fuktig mark för att motverka stora variationer i vattentillgång och avrinning.
  • Dikesrensning kan, på dikade marker med god produktivitet, minska risken för stormfällning och körskador samt ge en god tillväxt. Detta måste dock vägas mot risken för ökade flöden och negativ miljöpåverkan.
  • Minska viltskadorna genom viltförvaltningen och/eller genom att skydda föryngringarna.
  • Förebygg rotröta genom att föryngra med ett annat trädslag på marker där rotrötan varit utbredd. Att plantera blandskog kan också vara en metod för att minska spridningen av rotröta.
  • Risken för skogsbrand ökar med perioder helt utan regn. Minska risken genom att ha mer inslag av lövskog och undvik maskinkörning i skogen vid stark torka.
  • Förebygg körskador vid varmare vintrar med mer nederbörd. Utveckla arbetssätt, planering och metoder för att ligga steget före i takt med att klimatet ändras.
  • Planera och underhåll bilvägar som klarar mildare vintrar.

Även mångfalden hotas av klimatförändringarna. Därför blir det allt viktigare att ta hänsyn i skogen på olika sätt. Läs om hur du gör detta på sidan om hänsyn.

  •  
  • Senast uppdaterad: 2024-01-24