Tallskog. Foto: Michael Ekstrand

Fastighetsvärdering

Ska du sälja en skogsfastighet? Är det dags för generationsskifte? Med vår Fastighetsvärdering får du en opartiskt utförd marknadsvärdering av din skogsfastighet – ett mycket värdefullt underlag även vid belåning eller förändringar i ägandeskapet.

Värdet av din skogsfastighet varierar över tiden, i takt med skogens utveckling, och påverkas dessutom av flera faktorer såsom skogens utveckling, virkespriser eller efterfrågan på fastigheter. Det förändras därmed över tid, vilket gör att det är viktigt att ha en aktuell uppgift om fastighetens värde. Med en aktuell värdering är det lättare att begära ett pris eller bedöma anbud från spekulanter.

Skogsstyrelsen har lång erfarenhet av värderingsarbete. Vid en fastighetsvärdering samlar vi in uppgifter om skog och skogsmark i fält som sedan används i värdeberäkningarna. I vissa fall ingår andra ägoslag och ibland även enklare byggnader. Fastighetens värde beräknas antingen som ett avkastningsvärde eller som ett bedömt marknadsvärde och värderingen görs i dialog med dig som kund. Beräkningarna utförs oftast med "beståndsmetoden" och ibland med stöd av ortsprisstatistik.

Du får en skriftlig sammanfattning av värderingen med förklaringar och värderingsförutsättningar. Leveransen innehåller även en sammanställning av skogens tillstånd grundad på de uppgifter som har samlats in i fält, en karta över fastigheten samt ett värderingsutlåtande. När värderingen är klar erbjuder vi en kortare genomgång av alla beräkningar och de tankegångar som den grundar sig på.

Produkten riktar sig i första hand till dig som är skogsägare, men också till mäklare, banker, företag, kommuner eller myndigheter som behöver få skogsfastigheter värderade.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-18