Stubbskörd. Hänsyn till fuktig blöt mark.  Foto: Jenny Stendahl

Så går ett samråd enligt miljöbalken till

Om du utför en skoglig åtgärd som väsentligen kan komma att ändra naturmiljön ska åtgärden anmälas för samråd.

Anmäla samråd

För vissa åtgärder som genomförs i skogen och som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön ska du som markägare anmäla samråd. Anmälan görs med anmälningsblanketten för samråd eller digitalt via Mina sidor. Företag kan också använda tjänsten Skogsärenden för företag.

Om du gjort en avverkningsanmälan räknas den även som en anmälan för samråd. Likaså om du anmält uttag av skogsbränsle eller skyddsdikning. Vid dessa åtgärder behöver du alltså inte göra en separat samrådsanmälan. 

Skogliga åtgärder som kräver samråd

Vad är syftet med anmälan för samråd?

Syftet är att myndigheten ska få kännedom om åtgärden och vilka åtgärder som markägaren kommer att ta för att minimera en negativ påverkan på miljön.

Vad är ett samråd?

Ett samråd är en dialog mellan Skogsstyrelsen och markägaren utifrån hur markägaren planerar att genomföra åtgärden. Dialogen inriktas på att minimera att åtgärden påverkar naturmiljön på ett negativt sätt. I vissa ärenden är det lämpligast att ha en sådan dialog på platsen för åtgärden.

Vad händer med din anmälan för samråd?

  • Du får en bekräftelse från oss att din anmälan har kommit in. Om du har ett ombud kommer även ombudet att få en bekräftelse.
  • Skogsstyrelsen bedömer om åtgärden ska tas upp till samråd. Det är viktigt att du i din anmälan noga beskriver de anpassningar och åtgärder du tänker göra för att förhindra eller begränsa skada på naturmiljön. Då hjälper du oss att förstå vilka anpassningar du tänker göra till naturmiljön, och det underlättar vår bedömning.
  • Om vår bedömning är att de åtgärder som beskrivs, och hur de ska utföras, inte har någon påverkan eller en begränsad påverkan på naturmiljön, tar vi inte upp ärendet till samråd.
  • Hör du ingenting från oss inom sex veckor kan du påbörja åtgärden på det sätt som du beskrivit i din anmälan.

Komplettering av ärendet

En anmälan för samråd kan i vissa fall behöva kompletteras med ytterligare uppgifter för att Skogsstyrelsen ska kunna bedöma vilken påverkan som åtgärden kan ha på naturmiljön  och vilka försiktighetsåtgärder som i så fall behövs. Det kan till exempel gälla uppgifter om fridlysta arter eller uppgifter som har betydelse för förekomsten av fridlysta arter inom ett visst område.

Vad händer vid ett samråd?

Samrådet sker genom att Skogsstyrelsen antingen träffar markägare och ombud på plats i skogen eller ringer upp för att diskutera åtgärden per telefon. Vid samrådet får du möjlighet att beskriva de åtgärder för att begränsa eller förhindra skada på naturmiljön som du har planerat. Samtalet dokumenteras och markägaren, och i de fall det finns ett ombud, får skriftligen ta del av det som sades under samrådet. 

Hur avslutas samrådet?

En åtgärd som tagits upp för samråd, där markägare och Skogsstyrelsen haft en dialog, avslutas vanligtvis med ett beslut. I beslutet beskrivs vilka krav som ställs på hur åtgärden ska utformas för att minska skada på naturmiljön.

Egenkontroll vid genomförandet av åtgärden

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar åtgärder som kan ha negativ påverkan på miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådan negativ påverkan. Det innebär att fastän en planering gjorts för åtgärden och att ärendet handlagts av Skogsstyrelsen kan nya observationer göras eller så kan händelser inträffa som t.ex. omslag i väderlek. Den som har ansvaret för verksamheten behöver då ta ställning till om ytterligare anpassningar behövs eller att exempelvis verksamheten tillfälligt behöver pausas.

Har du frågor?

Är du osäker vad som gäller? Kontakta ett distriktskontor så hjälper vi dig.

  • Senast uppdaterad: 2024-03-20