Kvinna tränar mountain bike genom skogen. Foto: Mostphotos

Äganderätten och allemansrätten

I regeringsformen, som är en grundlag, anges varje medborgares fri- och rättigheter. Viktiga sådana är äganderätt och allemansrätt.

Av lagen framgår bland annat att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller liknande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.

Om det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad så att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras har den berörde rätt till ersättning enligt vad som anges i lag.

Med äganderätten följer också skyldigheten att tåla att allmänheten med stöd av allemansrätten ska ha tillgång till naturen. Även detta framgår av regeringsformen, liksom samernas rätt att bedriva renskötsel. I miljöbalken anges att var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den.

Naturvårdsverket tillhandahåller information om vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten.

  • Senast uppdaterad: 2024-06-14