Röd skördare utför skogsarbete i skog.

Avverkning i normalskog

Innan du ska avverka i din skog behöver du anmäla det till Skogsstyrelsen. Anmälan behövs både vid föryngringsavverkning och vid avverkning för annat ändamål än virkesproduktion. Anmälan behövs däremot inte för röjning och gallring som främjar skogens utveckling.

Anmälan

Innan du avverkar din skog behöver du som skogsägare anmäla åtgärden till Skogsstyrelsen. Anmälan kan göras av dig, ditt ombud eller av annan sökande. En anmälan behöver du skicka in om avverkningen som planeras är 0,5 hektar eller större.

I samband med anmälan behöver du beskriva vad du planerar att göra för att trygga återväxten av skog efter avverkningen. Du behöver även beskriva vad du planerar att göra för att tillgodose naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen samt, när det berörs, även rennäringens intressen.

Du behöver även anmäla sådan dikning efter avverkning (skyddsdikning) som inte kräver tillstånd enligt miljöbalken samt uttag av skogsbränsle i anslutning till avverkningen.

Sexveckorsregeln

Anmälan om avverkning ska vara inskickad till Skogsstyrelsen sex veckor innan avverkningen påbörjas. När sex veckor har passerat kan avverkningen genomföras så som planerats och utifrån gällande regelverk.  

När anmälan inte behöver skickas in

I vissa fall behöver inte en anmälan om avverkning skickas in till Skogsstyrelsen. Det gäller exempelvis inom områden där tillstånd till avverkning krävs, där behöver i stället en ansökan om avverkning skickas in. Eller när området ska användas för annat ändamål än virkesproduktion och det enskilda fallet redan godkänts av annan myndighet.

  • Senast uppdaterad: 2024-04-25