Ko som betar i skogen.  Foto: Johan Nitare

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är variation av gener, arter och livsmiljöer. Biologisk mångfald kallas ibland biodiversitet och med det menas variationen bland levande organismer i alla miljöer och de ekologiska relationer och processer som organismerna ingår i.

Biologisk mångfald kan relateras till tre nivåer: Mångfalden av arter, genetiska variation inom arter samt mångfalden av ekosystem.

Skogsstyrelsen arbetar med såväl livsmiljöer som arter.

  • Vi har tagit fram en förteckning över naturvårdsarter, det vill säga indikatorer på skogsmiljöer med höga naturvärden.
  • Vi arbetar med att bevara genetisk variation av alla inhemska trädslag i biotopskyddsområden.
  • Vi arbetar också med uppföljning av den biologiska mångfalden i nyckelbiotoper och vi deltar aktivt i arbetet med åtgärdsprogram för att bevara några av de mest hotade arterna.
  • Senast uppdaterad: 2024-03-27