Gran  angripen av  granbarkborre. Foto: Martina Tedenborg

Hänsyn till fridlysta arter vid skogsskador

När skogen behöver avverkas eller upparbetas efter en storm, granbarkborreangrepp eller andra skador måste du visa samma hänsyn till fridlysta arter som vid andra skogsbruksåtgärder.

Som markägare har du en undersökningsplikt som innebär att du behöver ta reda på vilka fridlysta arter som finns i det aktuella området. Innan du startar upparbetning eller avverkning av de skadade träden måste du säkerställa att inga fridlysta arter skadas av åtgärden.

Anmäl din planerade avverkning

Om du ska avverka minst ett halvt hektar gör du en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. Ange i anmälan vilka undersökningar du gjort och hur du tänker ta hänsyn till eventuella fridlysta arter. Hänsynen kan innebära att träd som hyser häckande fåglar med otillfredsställande populationsnivå, eller fridlysta växter, inte kan avverkas eller upparbetas. En boplats kan också behöva en skyddszon för att behålla sin funktionalitet.

Ska du avverka eller upparbeta enstaka träd eller trädgrupper, och bedömer att det kan göras utan att fridlysta arter skadas, behöver du inte göra någon anmälan till Skogsstyrelsen.

Bekämpning av granbarkborre

Bekämpningen av granbarkborre är som mest effektiv under vår- och sommarhalvåret då insekten svärmar. Det är också viktigt att nedblåsta träd upparbetas i god tid för att förebygga nya angrepp. Det här innebär att avverkning och upparbetning av angripna granar behöver ske under många fåglars och andra djurs reproduktionsperiod samt under en period då många växter blommar.

Trots det bör inte artskyddsförordningens krav begränsa bekämpningen av granbarkborre. I de flesta fall kan du upparbeta nedblåsta träd och avverka angripna granar utan nämnvärda begränsningar såvida du inte kan konstatera att särskild hänsyn behöver tas till fridlysta arter.

Om större områden med granar blivit angripna och ett helt bestånd behöver avverkas kan påverkan på fridlysta arter i området däremot bli mer omfattande. Som markägare behöver du då ta fram en plan för hur du kan avverka de angripna träden utan att skada eller störa arternas växtplatser, boplatser eller fortplantningsområden. Gällande fåglar är det förbjudet att avsiktligt skada bon eller ägg. Det är också förbjudet att störa fåglar i den omfattning att det påverkar möjligheten att upprätthålla en tillfredsställande nivå för en fågelarts population.

En åtgärd som leder till en förbjuden störning får endast utföras efter dispens från länsstyrelsen. 

Bekämpning av almsjuka

Artskyddsförordningens krav bör inte hindra bekämpningen av almsjuka på Gotland. Avverkning och destruering av almsjuka träd genomförs normalt till mycket liten del under häckningssäsong. Det går också ofta att styra tiden för avverkning till perioder utanför häckningssäsong för att minimera risken att störa eller skada fåglar med otillfredsställande populationsnivå och andra fridlysta arter. 

  • Senast uppdaterad: 2023-11-06