Maskin och markberedningsmetod i bokskog. Foto: Yaman Albolbol

Ansökan avverkning i ädellövskog

I ädellövskog får du inte avverka utan Skogsstyrelsens tillstånd. Tillstånd behövs både vid föryngringsavverkning och vid avverkning för annat ändamål än virkesproduktion. Tillstånd behövs däremot inte för röjning och gallring som främjar skogens utveckling.

Efter avverkning ska ny ädellövskog anläggas inom området. Skogsstyrelsen får medge undantag från denna regel om det finns särskilda skäl. I ett sådant fall får villkor ställas att ny ädellövskog ska anläggas på ett annat ställe inom brukningsenheten.

Ansökan ska göras av dig som skogsägare eller ditt ombud.

För ansökan om tillstånd finns ingen sexveckorsregel. Ansökan bör komma in i god tid innan den planerade avverkningen ska genomföras. Skogsstyrelsen prövar därefter ansökan och meddelar ett beslut (tillstånd eller avslag) så snart ärendet är handlagt. Avverkning får inte påbörjas förrän detta beslut om avverkning har vunnit laga kraft. Ett tillstånd gäller i regel i fem år.

Ädellövskog

Ädellövskog är ett bestånd som till minst 70 procent utgörs av lövträd och av ädla lövträd till minst 50 procent och vars areal är minst ett halvt hektar. Även vissa trädbestånd på betesmark räknas som ädellövskog. Med ädla lövträd avses alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn.

  • Senast uppdaterad: 2024-04-02