Producera och sälja skogsodlingsmaterial

Du måste vara registrerad och betala en avgift om du producerar och saluför skogsodlingsmaterial.

Om du producerar och/eller saluför skogsodlingsmaterial yrkesmässigt ska du eller ditt företag finnas med i Skogsstyrelsens register över företag som producerar och saluför skogsodlingsmaterial. Om du inte finns med i registret ska du lämna in en anmälan om registrering till Skogsstyrelsen. Du anmäler dig genom att fylla i och skicka in en blankett.

Årlig avgift

Du som är registrerad betalar en årlig grundavgift till Skogsstyrelsen. Grundavgiftens storlek bestäms av kvantiteten skogsodlingsmaterial som salufördes föregående kalenderår. Avgiften är

  • 5 500 kr vid saluföring av färre än 5 miljoner plantor
  • 9 000 kr vid saluföring av 5–30 miljoner plantor
  • 16 000 kr vid saluföring av 30 miljoner plantor eller fler.

Kontrollavgift

Varje år gör Skogsstyrelsen kontroller hos några företag. Då kontrollerar vi att företaget följer de regler som finns för produktion och saluföring av skogsodlingsmaterial. Det finns två nivåer på kontroller, kontrollbesök och förenklad kontroll. Skogsstyrelsen avgör kontrollens omfattning i det enskilda fallet.

Om du får ett kontrollbesök betalar du en avgift på 8 500 kronor och får du en förenklad kontroll betalar du 3 500 kronor.

Du behöver känna till regelverket

Regelverket omfattar bestämmelser om frökällor och kategorier av skogsodlingsmaterial, stambrev, in- och utförsel av skogsodlingsmaterial mellan EU-länder och import från tredje land, kvalitetskrav vid saluföring, och krav på märkning och dokumentation vid saluföring av skogsodlingsmaterial. 

  • Senast uppdaterad: 2023-04-11