Skyddsdikning. Foto: Daniel Palm

Skyddsdikning

Skyddsdikning gör du för att dränera det tillfälliga överskott av vatten som kan finnas efter en föryngringsavverkning. Skyddsdikning är en tillfällig åtgärd och dikena får inte rensas utan ska lämnas att växa igen.

Planera för skyddsdikning

För att få ett bra resultat bör du planera din skyddsdikning noga. I många fall kan du välja andra åtgärder istället för att skyddsdika. Till exempel kan du lämna en skärmställning som hindrar att det blir för blött efter föryngringsavverkning. Skyddsdikning fungerar bäst på sandig-moiga och grövre jordar.

Inför arbetet bör du upprätta ett så kallat traktdirektiv, ett underlag med karta och tydlig instruktion till den som ska utföra arbetet.

Gräv grunda flacka diken

Skyddsdiken ska ha ett begränsat djup, cirka 0,3 till 0,5 meter. Dikena ska ha flacka kanter så att de endast fungerar under en begränsad tid och sedan växer igen. Det är viktigt att köra långt från dikeskanten, speciellt om du använder en tung maskin. Annars trycks marken samman och dikeseffekten försämras under de inledande åren när diket ska göra nytta.

Rensa inte skyddsdiken

Skyddsdiken ska ha en tidsbegränsad effekt på ytligt grundvatten och ska sedan växa igen. Då tar träden i det nya beståndet över den vattenupptagande effekten.
Skyddsdikning får inte leda till att den nivå grundvattnet hade innan skogen avverkades sänks. Det innebär att du inte kan skyddsdika på blöta marker. Blöt mark kännetecknas av att grundvatten bildar permanenta vattensamlingar i markytan.

Anmäl skyddsdikning till Skogsstyrelsen

Skyddsdikning ska du anmäla till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan du påbörjar åtgärden.

  • Senast uppdaterad: 2024-05-10