Händer som planterar tallplanta. Foto: Barbro Wickström

Ny skog efter avverkning

Att anlägga ny skog efter föryngringsavverkning är den skötselåtgärd som har störst betydelse för ett bestånds framtida tillväxt. Det är därför viktigt att du planerar föryngringsarbetet noga. På de här sidorna kan du läsa mer om föryngring.

Det bästa är att planera på barmark eftersom markens egenskaper styr valet av föryngringsmetod och trädslag.

När du planerar din föryngring kan du välja mellan följande metoder:

  • Plantering
  • Naturlig föryngring
  • Sådd.

På vissa marker och med rätt förutsättningar kan naturlig föryngring eller sådd vara att föredra. Men på stora områden i landet är plantering det mest effektiva och säkraste sättet att skapa ny skog.

Du behöver också bestämma dig för om och i så fall hur du ska hyggesrensa och markbereda.

Taxering av reproduktionsplikt

Handbok Taxering av reproduktionsplikt används vid taxering i ungskog då medelhöjden är mellan 1,3 och 10 meter. Syftet med handboken är att göra en så objektiv bedömning som möjligt för att kunna redovisa om markens virkesproducerande förmåga tillvaratas på ett godtagbart sätt.

Ett exempel på användningsområde är då ungskog har skadats av älg eller annat klövvilt. Handboken kan också användas i glesa föryngringar över 1,3 meters höjd där senaste tidpunkt för hjälpplantering är passerad, för att ta ställning till om det är reproduktionsplikt.

Taxering av återväxt

Handbok Taxering av återväxt är avsedd för återväxttaxering av plantskog upp till 1,3 meters höjd för att fastställa om lagens krav på plantantal är uppfyllt.