Logotyp Sveriges officiella statistik

Om Sveriges officiella statistik

Sveriges officiella statistik (SOS) är statistik som är särskilt viktig för att beskriva Sverige. Den bidrar till utvecklingen av vårt samhälle genom att vara objektiv och relevant.

Skogsstyrelsen är utsedd av regeringen att ansvara för den officiella statistiken inom statistikområdena produktion i skogsbruket, sysselsättning i skogsbruket samt miljö och sociala frågor i skogsbruket.

Vi ansvarar bland annat för att statistiken är

 • objektiv
 • dokumenterad
 • kvalitetsdeklarerad.

Den officiella statistiken ska finnas tillgänglig på internet och du får använda den kostnadsfritt. All officiell statistik ska bära texten Sveriges officiella statistik och/eller märkas med symbolen för Sveriges officiella statistik. Du får inte använda symbolen eller texten Sveriges officiella statistik om du har bearbetat den officiella statistiken.

Nätverk av myndigheter

Det finns ett trettiotal myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. SCB samordnar och stödjer systemet för den officiella statistiken. Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats.

Skogsstyrelsen har officiell statistik inom följande områden

 • Avverkningsanmälningar
 • Biotopskydd och naturvårdsavtal på skogsmark
 • Bruttoavverkning
 • Fastighets- och ägarstruktur
 • Frivilliga avsättningar och certifierade arealer
 • Hänsynsuppföljning kulturmiljövård
 • Kostnader i det storskaliga skogsbruket
 • Lager av barrsågtimmer, massaved och flis
 • Levererade skogsplantor
 • Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning
 • Rundvirkespriser
 • Sysselsättning i skogsbruket
 • Återväxternas kvalitet
 • Åtgärder i skogsbruket

Vår officiella statistik finns i vår statistikdatabas, på särskilda webbsidor per statistikprodukt och i statistikfaktablad. Tidigare gjorde vi även rapporter i serien Statistiska meddelanden.

Statistiken är fri att använda och vi hoppas att du ska ha nytta av den.