inventering av arter på trädstam. Foto: Michael Ekstrand

Uppföljning av biologisk mångfald

Syftet med Skogsstyrelsens inventering Uppföljning av biologisk mångfald, UBM, är att beskriva nuläget för den biologiska mångfalden i skog med höga naturvärden och följa upp vilka förändringar som sker på lång sikt.

Inventeringen syftar till att följa upp effekter i skogen av skogssektorns arbete för att bevara den biologiska mångfalden. Inventeringen omfattar alla 650 signalarter och visar hur många arter som finns i de inventerade objekten, samt i vilken mängd de finns. Även rödlistade arter noteras, liksom grova träd och grov död ved. Inventerarna gör dessutom en översiktlig bestånds- och ståndortsbeskrivning.

Den första omgången av UBM startade 2009. Då gjorde Skogsstyrelsen ett stickprov av nyckelbiotoper i det enskilda skogsbruket och storskogsbruket, sammanlagt cirka 700 objekt. Under det följande decenniet inventerade vi 60–90 av dessa objekt per år, med något års undantag. Under 2019 och 2020 inventerade vi också ett mindre stickprov av skog som är äldre än lägsta tillåtna slutavverkningsålder men inte är nyckelbiotop.

Det ursprungliga syftet var att alla objekt skulle återinventeras efter cirka 10 år, men 2022 avslutade Skogsstyrelsen denna första omgång av UBM för att ge möjlighet till att utveckla en inventering som täcker flera delar av skogslandskapet. Efter en förstudie under 2023 planerar Skogsstyrelsen och SLU ett gemensamt utvecklingsprojekt under 2024 och 2025. Syftet är att utveckla en artinriktad stickprovsinventering samordnad med SLU:s pågående inventeringar Riksskogstaxeringen, Markinventeringen, och NILS.