Drönarbild över skog och vatten. Foto: Patrik Svedberg

Statistik om avverkningsanmälningar

Här hittar du statistik över registrerade avverkningsanmälningar och ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning.

Senaste nytt

Maj

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under maj 20 024 hektar, vilket var 4 procent mer jämfört med maj 2023. Av arealen avsåg 342 hektar ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog, vilket kan jämföras med 1 167 hektar samma månad förra året.

Uppgifterna avser anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning i hela landet och alla typer av skogar.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Uppgifterna avser anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning i hela landet och alla typer av skogar.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Avverkningsanmälan om föryngringsavverkning i normal skog

Under 2023 anmäldes 242 216 hektar för föryngringsavverkning i normal skog.

Enskilda skogsägare anmälde 147 417 hektar, vilket var 10 procent mer än 2022. Övriga ägare anmälde 94 799 hektar, vilket är oförändrat från föregående år. Under de senaste åtta åren har enskilda skogsägare anmält större areal än övriga skogsägare. Som också framgår av figur 3 varierar den anmäla arealen för enskilda skogsägare mer mellan åren än vad den gör för övriga skogsägare.

Med normal skog avses här normal skog enligt 14§ skogsvårdslagen vilket innebär skog på mark som är lämplig för virkesproduktion och som inte i väsentlig utsträckning används för annat ändamål.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Anmäld areal för föryngringsavverkning ökade under 2023 med 25 procent i Norra Norrland och med 17 procent i Götaland. I Svealand minskade arealen anmäld för föryngringsavverkning med 8 procent och i Södra Norrland var arealen oförändrad.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog 

Under 2023 fick Skogsstyrelsen in ansökningar om tillstånd till föryngringsavverkning av fjällnära skog på 12 393 hektar produktiv skogsmark. Det är en ökning till lite mer än dubbla arealen jämfört med 2022. Ansökningar om föryngringsavverkning i fjällnära skog sedan 1995 framgår av figur 5.

I maj 2020 kom en dom från Mark och miljööverdomstolen som säger att skogsägare som har nekats tillstånd till avverkning i fjällnära skog har rätt till ersättning från staten, med motsvarande 125 procent av skogens marknadsvärde. Som en följd av domen därefter kunnat se att ansökningarna om avverkning av fjällnära skog har ökat kraftigt.

Fjällnära skog avser här fjällnära skog enligt 15 § skogsvårdslagen. Fjällnära gränsen är en administrativ gräns för skogsbruk i fjällområdet och kärva klimatlägen. Den fjällnära gränsen avgränsar den fjällnära skogen.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i ädellövskog

Arealen i ansökan om avverkningstillstånd i ädellövskog ökade under 2023 med 13 procent, till 1 031 hektar., jämfört med 2022. I figur 6 framgår utvecklingen mellan år 1995 och 2023 för ansökt areal om tillstånd för avverkning av ädellövskog.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Anmälan och ansökan om avverkning för annat ändamål än virkesproduktion

Totalt anmäldes och ansöktes under 2023 om avverkning av 6 312 hektar produktiv skogsmark för annat ändamål än virkesproduktion. Av detta var merparten, 6 101 hektar, i så kallad normal skog, 143 hektar inom fjällnära skog och 68 hektar inom ädellövskog. Jämfört med förra året ökade den anmälda arealen i normal skog med 5 procent och i ädellövskog med 15 procent. I fjällnära skog minskade arealen med 46 procent. Se figur 7 som visar hur arealen i anmälningar och ansökningar för avverkning med annat ändamål än virkesproduktion har utvecklats sedan 1995.

Observera att anmälningar inte behövs för alla avverkningar som görs för annat ändamål än virkesproduktion. Det behövs inte någon anmälan för avverkning av områden som prövas enligt annan lag än skogsvårdslagen. Exempel på det är kraftledningar, annan väg än skogsbilväg, järnväg, bostadsbebyggelse, industrimark, salutäkt, golfbana och skidanläggning. Anmälan behövs inte heller för avverkning för annat ändamål än virkesproduktion inom detaljplan och inom försvarets områden.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Angiven areal skyddsdikning

2023 angav skogsägarna att de avsåg att skyddsdika 563 hektar. Arealen med angiven skyddsdikning har stadigt minskat sedan 2010. 

Angiven areal främmande trädslag

Contorta är det absolut vanligaste främmande trädslaget som skogsägarna angivit att de ska föryngra med. Arealen som avsågs föryngras med contorta var 8 013 hektar år 2010. 2013 var arealen 2 719 hektar. 

Angiven planerad föryngringsmetod

Efter föryngringsavverkning planerar de allra flesta skogsägarna att få upp ny föryngring med plantering utan frö- eller skärmträd.