Kala grenar med regndroppar.

Skog och klimat

Klimatförändringarna utgör ett hot mot många arter i skogen över hela världen. Den svenska skogen kommer sannolikt växa snabbare på grund av ett varmare klimat, men samtidigt ökar riskerna för skador.

Människans utsläpp av växthusgaser förstärker växthuseffekten och leder till ett förändrat klimat på jorden. Skogen påverkas av klimatförändringarna på flera sätt, men kan också spela en viktig roll för att minska klimatförändringarna.

Svensk skog bidrar till att minska klimatförändringar eftersom ett hållbart skogsbruk kan ge oss biobränslen som ersätter fossila bränslen och skogsråvara som ersätter energikrävande material såsom cement och metaller.

När skogen växer tas koldioxid upp från atmosfären som binds in i biomassan. När skogen sedan avverkas kommer den koldioxiden att släppas ut, dels från grenar och rötter som finns kvar på hygget, dels från färdiganvända produkter som så småningom bränns eller ruttnar. Längst stannar kolet i byggnader av trä.

Genom att anpassa skogsbruket för att klara ett förändrat klimat förbättras möjligheterna för skogen att stå emot exempelvis stormar, insektsangrepp och svampangrepp och risken för körskador motverkas.

Skogsstyrelsens uppgift är att föra ut den svenska skogspolitiken och bidra till att skogen brukas på ett hållbart sätt. Ett hållbart skogsbruk har en viktig roll att spela i material- och energiförsörjningen av ett samhälle utan märkbar klimatpåverkan.

Uppföljning av arbetet med klimatanpassning av skogen

Skogsstyrelsen ska under 2024 sammanställa och undersöka hur det går med klimatanpassningsarbetet i skogen och skogsbruket. Det är första gången som myndigheten gör en sådan uppföljning.

Arbetet utgår från den handlingsplan för klimatanpassningsarbete, som Skogsstyrelsen tog fram 2019. Handlingsplanen togs fram i linje med instruktioner i förordningen 2018:1428 om myndigheters klimatanpassningsarbete och den baseras på en klimat- och sårbarhetsanalys. 

Det här ska Skogsstyrelsen göra:

1. Följa upp handlingsplanen och dess tre effektmål:

  • Skador begränsas i närtid genom väl fungerande system för övervakning och krisberedskap
  • Skador förebyggs långsiktigt och kostnadseffektivt genom att skogen är ståndortsanpassad och stormsäker och har hög grad av variation
  • Skogsbruket utvecklas så att skador på miljö och andra samhällsvärden inte ökar över tid

2. Kartlägga vilka åtgärder som genomförts i skogsbruket inklusive visa på goda exempel

3. Uppdatera klimat- och sårbarhetsanalysen

4. Utvärdera och vid behov revidera effektmålen.

Resultatet ska rapporteras i slutet av 2024.

  • Senast uppdaterad: 2024-05-21