Timmertrave. Foto: Lars Johansson, MostPhotos

Lager av sågtimmer, massaved och massaflis

Här hittar du statistik om lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis vid fyra mättillfällen per år.

Statistiken bygger på enkätsvar om virkesvolymer i lager vid skogsindustri, i virkesterminal och vid bilväg. Samtliga massabruk och de största förvaltningarna, inköpsföretagen och sågverken ingår i undersökningen.

Statistiken avser lager den 31 mars, 30 juni, 30 september respektive 31 december.

Lager av virkesråvara

Den 31 mars 2024 uppgick de totala lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis till 8,3 miljoner m3f ub (fast kubikmeter under bark) varav,

  • 3,2 miljoner m3f ub barrsågtimmer
  • 4,3 miljoner m3f ub massaved
  • 0,7 miljon m3f ub massaflis

Uppgifterna avser hela landet och är angivna i fast kubikmeter under bark (m3f ub).

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 2 visar att virkeslagren i början av 1970-talet brukade ligga på över 20 miljoner kubikmeter. Sedan dess har lagervolymerna, särskilt för massaved, minskat mycket. Detta sagt med undantag för åren 2005 till 2007 då stormarna Gudrun och Per medförde ovanligt stora virkeslager.

Bortsett från stormåren kan vi från 00-talet och framåt se en lagerökning, från omkring 6 miljoner m3f ub till mellan 7 och 10 miljoner m3f ub de senaste åren. 

Logotyp Sveriges officiella statistik

Lager av massaved per sortiment

31 december 2023 bestod massavedslagren av:

  • 3,0 miljoner m3f ub barrmassaved
  • 0,7 miljoner m3f ub lövmassaved

Av figur 3 framgår att barrmassaved utgör den största delen av massavedslagren. Under slutet av 10-talet ökade lagren av barrmassaved och uppgick som mest till drygt 4 miljoner m3f ub. Observera att från och med 2023 ingår granmassaved i barrmassaved.

Från och med 2023 ingår granmassaved i barrmassaved

Logotyp Sveriges officiella statistik

Lager per virkesbalansområde

Figurerna 4a och 4b visar lagervolymen för barrsågtimmer respektive massaved vid kvartalsslut per virkesbalansområde. Information om virkesbalansområden finns under rubriken Virkesbalansområden. 

Volymen varierar mellan olika virkesbalansområden. Det beror framförallt på att industristrukturen ser olika ut i olika områden. 

Logotyp Sveriges officiella statistik
Logotyp Sveriges officiella statistik