En maskin sprider ut aska i skogen. Foto: Rikard Flyckt

Askspridningsplan

Inför en askspridning är det viktigt att ha ett bra underlag som presenterar lämpliga områden som uppfyller de krav som ställs. Med vår Askspridningsplan får du som utför askspridningstjänster ett komplett underlag att arbeta från vid spridning av askan.

När viktiga näringsämnen försvinner från marken, exempelvis efter ett skogsbränsleuttag, är askspridning en bra åtgärd. För att kunna utföra åtgärden på ett effektivt sätt krävs samordning mellan berörda skogsägare, då det oftast är stora arealer som askspridningen utförs på. Detta hanteras enklast genom att vi kontaktar skogsägare som får anmäla sitt intresse för att åtgärden ska utföras på deras mark. Med vår opartiska ställning på marknaden och med kontor över hela landet, kan vi nå en stor andel skogsägare som finns i nära anslutning till de deponiområden där askan finns.

För att ett bestånd ska uppfylla de krav som finns för askspridning ska det ha lämpliga spridningsförutsättningar, såsom tillgång till körvägar, att beståndet ska befinna sig i rätt tillväxtfas, samt att det ska finnas vegetation som kan ta upp askan. Detta innebär att aska kan spridas på såväl kalmark som i gallrings- och slutavverkningsbestånd med rätt förutsättningar.

Planen baseras på en fältinventering av vilka bestånd som är lämpliga för askspridning, där vi anger vilka skyddszoner som krävs mot områden med höga naturvärden, kultur- eller fornlämningar. Leveransen är i rapportform och kan göras såväl i pappersformat som i digital form.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-18