Miljöbild i Östergötland. Foto: Mattias Sparf

Våra skogsfastigheter

Skogsstyrelsen äger och förvaltar tolv skogsfastigheter. De finns geografiskt spridda över landet. Fastigheterna används i Skogsstyrelsens verksamhet och ska bidra till att ge mer kunskap om hållbar utveckling i skogen.

Fastigheterna finns geografiskt spridda från Skåne i söder till Västerbotten i norr. Det finns en karta på varje fastighet på våra sidor där vi grupperat dem geografiskt för södra, mellersta och norra Sverige.

Lokala mål med fastigheterna 

Det som styr skötseln av respektive fastighet är lokala förutsättningar och beslutade mål. Fastigheterna används exempelvis för:

 • demonstrations- och försöksytor med koppling till hyggesfritt skogsbruk
 • arbete med att åskådliggöra betestryckets inverkan på ungskogens utveckling
 • aktivt ståndortsanpassat skogsbruk med produktionsinriktad skötsel
 • demonstrationsyta för ädellöv med ek, bok, lind och fågelbär
 • vägbro som skapar fri passage för vattenlevande organismer
 • klimatanpassningar som genomförs genom ett variationsrikt skogsbruk
 • återväxtförsök både vad gäller trädslag och markberedning
 • utbildningar i motorsåg och röjsåg
 • åtgärder för att gynna vildbin.

Övergripande mål

Skogsstyrelsens förvaltning av skogsfastigheter ska

 • bidra med en stor verksamhetsnytta för hela Skogsstyrelsen och vara en naturlig del i alla våra verksamheter.
 • vara transparent, långsiktig och effektiv samt säkerställa efterlevnad av lagar och regelverk.
 • bidra till kunskap om hållbar utveckling i skogen.

Grafisk bild på Sverige där våra skogsfastigheter finns utplacerade.

Våra skogsfastigheter i södra Sverige

Egernahult 1:42 i Halland

Egernahult ligger i södra delen av Halland, norr om samhället Knäred. Den köptes av Skogsstyrelsen 1934 med syftet att starta upp försöksverksamhet. Fastigheten är på 191 hektar varav 171 hektar är produktiv skogsmark. Här finns också vandringsslingor med inriktning på skog och vatten genom projektet Grip on Life.

På Egernahult vill vi utveckla ett ståndortsanpassat skogsbruk. Framför allt med barrblandskog då marken är lämplig för detta. 

Karta över Egernahult 1:42 (pdf)

Fröjel lilla Hajdes 2:1 på Gotland

Fastigheten ligger sydost om Klintehamn på Gotland. Den köptes av Skogsvårdsstyrelsen 1949 och en skogsbruksutbildning startas 1953. Skogsbruksskolan överlåts till Gotlands Kommun efter ett antal år och säljs sedan 1993. Skogsmarken blir då kvar i Skogsstyrelsen ägo. Den omfattar 262 hektar varav 256 hektar är produktiv skogsmark, mest tall. 

Ett av målen med lilla Hajdes är att använda fastigheten till demonstration för att möta kommande klimatförändringar.

Karta över Fröjel lilla Hajdes 2:1 (pdf)

Nykils-Skullebo 1:1 i Östergötland

Skullebo Skogsvårdsgård ligger cirka tre mil sydväst om Linköping. När Skullebo Gård styckades i två delar 1946-47 köpte Skogsvårdsstyrelsen in skogsdelen. Syftet med fastigheten är att driva utbildning och försöksverksamhet. Här finns demoytor för hyggesfritt skogsbruk och viltbetningsförsök. Det gamla torpet Svensbo tillsammans med nybildade Skullebo Naturreservat utgör ett fint utflyktsmål med både natur och kulturvärden.

Fastigheten är på 383 hektar. Cirka 334 hektar är produktiv skogsmark och 26 hektar är skyddad mark. På fastigheten dominerar tall och granskog. Ett av skötselmålen är att öka lövandelen. 

Karta över Nykils-Skullebo 1:1 (pdf)

Ullstorp 1:5 i Skåne

Fastigheten ägs sedan år 1947 av Skogsstyrelsen och ligger norr om Höör i Mellanskåne. Den består av 123 hektar med cirka 113 hektar produktiv skogsmark, mestadels bokskog. Vi har använt Ullstorp för konventionellt skogsbruk, för försöks- och kursverksamhet samt för rådgivning.

Karta över Ullstorp 1:5 (pdf)

Åkulla 1:4 och 3:1 i Halland

Åkulla ligger cirka 10 kilometer väster om Ullared. Fastigheten köptes 1958 med syftet att starta upp skogsbruksskola. Under 1962-1971 användes skogen på Åkulla under praktikskedena då eleverna utförde olika skogliga arbeten. År 1971 överfördes den skogliga yrkesutbildningen till landstinget och därmed slutade elevernas arbete på Åkulla. Åkulla är på 212,5 hektar med 204 hektar produktiv skogsmark enligt skogsbruksplan.

Åkulla ligger i ett friluftsområde som är känt för sina bokskogar.

Karta över Åkulla 1:4 (pdf)

Karta över Åkulla 3:1 (pdf)

Våra skogsfastigheter i mellersta Sverige

Landviken 3:1 i Värmland

Landviken är ett väl frekventerat besöksmål med vandringsleder både i naturreservatet och inom den övriga delen av fastigheten. Totalt består fastigheten av cirka 350 hektar, varav 162 hektar skog med restriktion finns inom naturreservat.

Karta över Landviken 3:1 (pdf)

Rankhyttan 7:1 i Dalarna

Fastigheten köptes av Skogsstyrelsen 1919. Totalt består den av 456 hektar, varav 371 hektar är produktiv skogsmark. Det är till 63 procent tall på fastigheten.

Fastigheten används bland annat för utbildningar, som inspirationsyta och för samverkan.

Karta över Rankhyttan 7:1 (pdf)

Vik 6:2 i Gävleborg

Fastigheten har varit i Skogsstyrelsens ägo sedan 1933. Den består av 77 hektar, varav 64 hektar produktiv skog. Det finns 4,8 hektar nyckelbiotop och 3,6 hektar biotopskyddsområde på fastigheten.

Det går en naturskön vandringsled genom fastigheten och det finns även tre vindskydd med grillplats.

Karta över Vik 6:2 (pdf) 

Våra skogsfastigheter i norra Sverige

Bäcksjön 1:1 i Södra Västerbotten

Fastigheten köptes av Skogsstyrelsen 1940. Den totala arealen för fastigheten är 818 hektar. 669 hektar är produktiv skogsmark och 159 hektar är del av Bäcksjön. På fastigheten finns en naturslinga med skog och skogsskötsel med besökspunkter och skyltar. Bäcksjön är tänkt att använda för rådgivning, undervisning samt för forskning kopplat till SLU och SkogForsk.

Karta över Bäcksjön 1:1 (pdf)

Halåsen 1:1 i Jämtland

Fastigheten köptes av Skogsstyrelsen 1930 med syfte att starta upp utbildningsverksamhet för skogsägare. Under de senaste 15 åren har det varit stort fokus på hyggesfritt skogsbruk och anläggande av försök- och demoytor på fastigheten. Halåsen 1:1 består av cirka 390 hektar varav 350 hektar är produktiv skogsmark. Halåsen ligger nordost om Östersund och högsta punkten ligger 415 meter över havet.

Karta över Halåsen 1:1 (pdf)

Skedom 1:5 i Västernorrland

Dåvarande Skogsvårdsstyrelsen köpte 1954 en av skogsfastigheterna inom Skedoms by. Fastigheten bestod då av 421 hektar produktiv skogsmark som ligger till grund för den fastighet vi idag kallar för Skedom 1:5, 12:1. Total areal är 565 hektar. Till fastigheten hör en del i den samfällda fäbodvallen vid Skedomsjön.
Skedom ligger i centrala delen av Västernorrland, nära Sollefteå.

Karta över Skedom 1:5 (pdf)

Västerhångsta 5:9 i Västernorrland

Fastigheten köptes av Skogsvårdsstyrelsen i Västernorrlands län 1934. Den har använts under lång tid för myndighetens rådgivning och rådgivningskampanjer samt vid tekniska utbildningar. Total areal är 223 hektar varav 217 hektar är produktiv skogsmark. 

Karta över Västerhångsta 5:9 (pdf)

 • Senast uppdaterad: 2024-07-19