close-up of hands planting a pine seedling outdoors. Foto: Barbro Wickström

Plantering

Du kan plantera skog på nästan alla marktyper. Det vanligaste är att plantera ett till tre år efter avverkning och efter maskinell markberedning av hygget.

På de flesta marker är det lämpligt att ha 2 000 till 2 500 plantor per hektar. Täckrotsplantor är vanligast i norra Sverige. Barrotsplantor används till viss del i söder eller vid hjälpplantering. Det finns flera typer av plantor och du får avgöra vad som är bäst för just ditt hygge beroende på markförhållanden och var i landet hygget finns.

Beställ dina plantor året före plantering

Plantor ska vara genetiskt anpassade efter den plats där de ska växa. För att få plantor av rätt härkomst bör du därför beställa i god tid innan du ska plantera. Beställ gärna plantor året innan planteringen. 

Transport och korttidslagring

För att plantorna ska vara i bästa skick när du planterar bör du vara noga med att täcka dem vid transport och lagra dem rätt. Plantor ska vara väl uppvattnade innan de planteras.

Placera plantan rätt

Det är viktigt att du väljer rätt planteringspunkt när du planterar. Då överlever plantan bättre och växer bättre. Den som du har anlitat för planteringsarbetet ska ha fått information och ha kunskap om hur planteringen ska utföras. Att plantan är rätt placerad är en förutsättning för att plantan ska kunna växa och överleva.

Här bör du inte plantera

Några exempel på när och var du inte bör plantera:

  • I anslutning till forn- och kulturlämningar.
  • I anslutning till vattendrag där du vill återskapa en lövrik kantzon ska du inte plantera barrträd.
  • I partier med riklig självföryngring kan det vara onödigt att plantera. Var dock medveten om att i de flesta fall kommer det du planterar att växa bättre än det som är självföryngrat. Detta beror på att du oftast planterar det trädslag som växer bäst, plantor är förädlade för hög produktion och de startar snabbare.
  • I många fall behöver du inte markbereda där du inte ska plantera (speciellt i fallet med forn- och kulturlämningar) men det är också så att markberedning ofta gynnar självföryngring.

Snytbaggen kan skada dina plantor

I södra halvan av landet måste du skydda de nysatta plantorna mot snytbagge för att de inte ska dö. Även i stora delar av norra Sverige kan snytbaggeskadorna vara så betydande att du behöver skydda plantorna. Det säkraste sättet att klara plantor mot angrepp av snytbagge är att se till att de är försedda med mekaniska skydd eller att de är kemiskt skyddsbehandlade. Observera att kem-skydd håller på att fasas ut. Du bör därför kontrollera om det fortfarande är tillåtet at använda kem-skyddade plantor.

Markberedning kan också ha positiv effekt. Om du planterar med minst tio centimeter mineraljord från plantan till närmaste vegetation eller humus minskar angreppen av snytbagge.

Också om du planterar tre år eller längre efter avverkning är risken för snytbaggeangrepp liten, men risken är att hyggesvegetationen då blivit så ymnig att plantorna har svårt att klara konkurrensen.

  • Senast uppdaterad: 2023-12-20