En laptop, en läsplatta och en mobiltelefon med Mina Sidor på respektive skärm.

Om Mina skogsdata

Mina skogsdata är en rapport som visar upp information från myndigheternas register om en eller flera fastigheter. Exempel på det är kartor, ägarförhållanden, arealfördelning, utförda avverkningar, hänsynskrävande objekt och ärenden.

Frågor och svar

Varför kan jag skapa flera rapporter?

Om du har fler än en fastighet kan du välja att skapa en rapport per fastighet alternativt en med valfria fastigheter. Fastigheterna behöver ingå i samma brukningsenhet.

Arealfördelningen stämmer inte, varför?

Uppgifterna om arealfördelning i Min skogsdata hämtas från Skatteverket och den senaste gjorda taxeringen för taxeringsenheten. Det är fastighetsägaren som rapporterar uppgifter om arealfördelning till Skatteverket. Vänd dig till Skatteverket om uppgifterna om din fastighet inte stämmer. Vid ägarbyten eller andra förändringar är taxeringsenheten oförändrad tills det sker en ny taxering.

Varför saknas uppgifter i rapporten?

Innehållet i Min skogsdata är inte alltid komplett. Där du har din skog kan det finnas lokala register hos myndigheter som Skogsstyrelsen inte har tillgång till. Det kan också finnas hänsynsobjekt i din skog som inte finns i något register. Därför bör du alltid på egen hand kontrollera andra myndigheters register och hur det ser ut i skogen före avverkning eller annan åtgärd.

Varför stämmer inte alltid informationen i rapporten?

Tyvärr förekommer det att uppgifter i myndigheternas register inte stämmer. Kontrollera alltid på egen hand andra myndigheters register och hur det ser ut i skogen före avverkning eller annan åtgärd.

Varför visas olika värden på virkesförrådet i Min skogsdata och Utforska i kartan?

Virkesförrådet i Min skogsdata hämtas från Skatteverket och redovisas för all produktiv skogsmark på din brukningsenhet. I Utforska i kartan visas virkesförrådet baserat på den yta du ritat in och kan även innehålla andra ägoslag än produktiv skogsmark. Min skogsdata är bra för att få en överblick över hela brukningsenheten medan utforska-verktyget i Utforska i kartan visar information om det avgränsade området du ritar in.

Till vem ska jag vända mig om en uppgift inte stämmer?

I de flesta fall framgår det i Min skogsdata varifrån en uppgift kommer och då är det i första hand dit du ska vända dig. Om det inte framgår kan Mina sidors tekniska support hjälpa dig att ta reda på det.

Vart ska jag vända mig om jag behöver hjälp att tolka en uppgift i rapporten?

Personalen på ditt lokala Skogsstyrelsekontor kan hjälpa dig att tolka kartor och andra uppgifter i rapporten.

Vad är ett hänsynskrävande objekt?

Ett hänsynskrävande objekt kan till exempel vara ett odlingsröse eller ett område med skog som har höga naturvärden som du behöver ta hänsyn till vid avverkning eller annan åtgärd. I Min skogsdata kan du se:

 • Forn- och kulturlämningar
 • Rennäringens åretruntmarker
 • Objekt med naturvärden
 • Nyckelbiotoper
 • Natura 2000-områden
 • Sumpskogar
 • Vattenskyddsområden
 • Biotopskydd
 • Naturvårdsavtal
 • Naturreservat
Varför kan jag se hänsynskrävande objekt som inte tillhör min fastighet?

Så länge ett hänsynskrävande objekt på något sätt korsar gränsen till din fastighet kommer objektet att visas i Mina sidor. Oftast beror detta på att gränsen i kartan inte stämmer överens med verkligheten eller att objektet ritats lite fel. Observera att gränsen i skogen alltid gäller före kartan. Det går tyvärr inte att göra så att det hänsynskrävande objektet inte visas i Mina sidor.

Vad är ett ärende?

När Skogsstyrelsen har tagit emot till exempel en anmälan om avverkning från dig kallar vi det för ett ärende. I Min skogsdata kan du se vilka ärenden som finns registrerade hos Skogsstyrelsen med koppling till din skog. Idag kan du se:

 • avverkningsärenden
 • stödärenden
 • skyddsärenden
 • samrådsärenden.

Det kan finnas andra ärendetyper registrerade hos oss men som inte visas i Min skogsdata.

Vad betyder de olika ärendestatusarna?

I avsnittet "Ärenden" kan du se ärenden med koppling till din skog och vad de har för status hos Skogsstyrelsen. De ärendestatusar som visas i Min skogsdata är och betyder:

 • Ärendet mottaget – Skogsstyrelsen har tagit emot ärendet.
 • Handläggning pågår – Skogsstyrelsen handlägger ärendet.
 • Väntar på komplettering – Skogsstyrelsen väntar på kompletterande uppgifter till ärendet. 
 • Ärendet handlagt – Skogsstyrelsen har handlagt ärendet. Observera att sexveckorsregeln fortfarande kan gälla.
 • Ärendet avslutat – De åtgärder som ärendet gäller är utförda och Skogsstyrelsen har avslutat ärendet.
Vad är en brukningsenhet?

Brukningsenhet är Skogsstyrelsens benämning för den produktiva skogsmark som tillhör samma ägare inom en kommun.

I en brukningsenhet kan det ingå en eller flera fastigheter. Vilka fastigheter som ingår i en brukningsenhet beräknas utifrån uppgifter hos Lantmäteriet om fastigheternas lagfarna ägare. I normalfallet består en brukningsenhet och en taxeringsenhet av samma fastigheter, men avvikelser kan förekomma.

Vi hämtar förändringar fortlöpande men viss fördröjning kan förekomma.

Vad är en taxeringsenhet?

Taxeringsenhet är Skatteverkets benämning för vad som ska taxeras för sig. En eller flera lantbruksfastigheter som tillhör samma ägare och har samma skatte- och avgiftspliktsförhållanden inom en kommun betraktas som en taxeringsenhet.

I normalfallet består en taxeringsenhet och en brukningsenhet av samma fastigheter, men avvikelser kan förekomma. Vid ägarbyten eller andra förändringar är taxeringsenheten oförändrad tills det sker en ny taxering.

Vi hämtar förändringar fortlöpande men viss fördröjning kan förekomma.

En av mina fastigheter saknas, varför?

Om någon fastighet saknas i Min skogsdata kan det bero på att du inte står som lagfaren ägare till fastigheten eller att det nyligen har skett någon annan förändring i Lantmäteriets register. Vi hämtar förändringar fortlöpande men viss fördröjning kan förekomma.

Vilka enheter och webbläsare fungerar tjänsten med?

Tjänsten är responsiv och anpassar sig automatiskt efter skärmstorleken på din enhet. Tjänsten fungerar med följande webbläsare:

 • Microsoft Edge
 • Apple Safari
 • Google Chrome
 • Samsung Internet
 • Mozilla Firefox
 • Senast uppdaterad: 2024-07-10