Gallring. Foto: Erik Rahm

Regional utveckling

Skogsstyrelsens arbete med regional utveckling ska bidra till den nationella strategin för hållbar regional utveckling 2021–2030 och dess mål. Strategins mål är utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet. Arbetet ska ske genom samverkan och inom ramarna för de två jämställda skogspolitiska målen – produktionsmålet och miljömålet– samt inom Skogsstyrelsens verksamhetsområde och långsiktiga mål för effekter i skogen.

Sverige är ett avlångt land vilket innebär olika förutsättningar. Skogsstyrelsen strävar efter att vara regionalt och lokalt närvarande, att se och förstå de regionala och lokala behoven samt verka i linje med regionala utvecklingsstrategier samt EU:s fonder och program. För detta behövs ett utvecklat samarbete både inom skogssektorn och sektorsövergripande med andra aktörer nationellt, internationellt, interregionalt, regionalt och lokalt. Vi behöver också använda de finansieringskällor som finns för regional utveckling. Skogsstyrelsen är enligt förordning (2017:583) en av cirka 20 myndigheter som har ett av regeringen särskilt utpekat ansvar att medverka i regionalt tillväxtarbete.

Aktiviteter med fokus på samverkan 

I det regionala utvecklingsarbetet prioriterar Skogsstyrelsen:

  • Samverkan med andra myndigheter, skogssektorn samt med regionalt utvecklingsansvariga aktörer och EU-program med mera.
  • Riktade insatser gentemot potentiella samarbetspartner och medfinansiärer, för samverkan i projekt eller på annat sätt, som kan bidra till önskade förflyttningar för hållbar regional utveckling inom Skogsstyrelsens verksamhetsområde.
  • Senast uppdaterad: 2023-03-09