skördare. Foto: Bo Persson

Så här hanterar Skogsstyrelsen din anmälan

När du skickar in en anmälan till Skogsstyrelsen granskas den digitalt och i vissa fall även manuellt.

1. Distrikten granskar din anmälan

När din anmälan kommit in granskas den automatiskt mot information som finns i olika kartskikt som till exempel registrerade natur- eller kulturmiljövärden där det kan krävas hänsyn i samband med avverkningen. Resultatet av den automatiska granskningen jämförs med de uppgifter du angett i din anmälan.

Utifrån den automatiska granskningen kan din anmälan prioriteras för manuell handläggning. I de fallen granskas din anmälan av en handläggare på något av Skogsstyrelsens kontor. Handläggaren kontrollerar din anmälan mot reglerna i skogsvårdslagstiftningen och miljöbalken och om det finns risk att åtgärden inte följer kraven i lagstiftningen.  

Ägaruppgifter kontrolleras

Vid granskningen kontrollerar vi att det är ägaren till skogsmarken som skickat in anmälan. Ägaruppgifterna hämtar vi från Lantmäteriet. Det finns en viss eftersläpning innan nya lagfarna ägare är registrerade, vilket gör att ägaruppgiften på anmälan inte alltid stämmer med uppgifterna från Lantmäteriet. Om ägaruppgiften inte stämmer kontaktar vi ägaren eller dennes ombud för att kontrollera uppgiften.

Hänsyn till natur- eller kulturmiljövärden samt rennäringens intressen

Vi kontrollerar också uppgifterna i din anmälan mot den information som finns i Skogsstyrelsens kartsystem och andra underlag. Vi tittar bland annat på om det finns några registrerade natur- eller kulturmiljövärden i området och om den hänsyn du redovisat i anmälan är tillräcklig. Anmälan bör alltid innehålla en bedömning kring fridlysta arter.

2. Utredning av ärendet

Ibland kan en djupare utredning behöva göras. Om de uppgifter som du har med i din anmälan inte är tillräckliga för att vi ska kunna göra en tillräckligt god bedömning av åtgärden kan vi komma att begära in mer uppgifter från dig.

En anmälan om avverkning är också en anmälan om samråd enligt miljöbalken och granskningen sker därför både utifrån skogsvårdslagens och miljöbalkens krav.

Utifrån de samlade uppgifterna i ärendet gör vi sedan en bedömning kring om vi behöver utöva någon form av tillsyn. Det kan till exempel röra sig om ett föreläggande om hänsyn till naturmiljön.

Ansökan om avverkning

I fjällnära skog och i ädellövskog måste du göra en ansökan om tillstånd till avverkning, även i områden som är mindre än 0,5 hektar. Läs mer om detta under relaterade webbsidor. 

  • Senast uppdaterad: 2023-12-12