Par som sitter och tittar på utsikten. Foto: Mostphotos

Statistik om jämställdhet i skogen

Jämställdhet gäller alla områden i livet och så klart också för de som till exempel äger eller jobbar med skog. Och för att kunna analysera hur det står till med jämställdheten och kunna åtgärda eventuella problem behövs det statistik.

Vi på Skogsstyrelsen ska som andra myndigheter integrera ett jämställdhetsperspektiv i vår verksamhet. När det gäller individbaserad statistik är det särskilt viktigt att vi presenterar och analyserar den med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Förutom att publicera könsuppdelad statistik i de officiella statistikprodukter vi ansvarar för kommer vi nu att samla könsuppdelad statistik här/på en särskild sida på externa webben.

Vi kommer att använda våra egna interna undersökningar och register men också leta fram intressant statistik hos andra myndigheter och organisationer.

Det är vanligare att män äger, studerar och arbetar med skog jämfört med kvinnor. Det är fler män som sitter i de största skogsägande aktiebolagens styrelser och arbetar som chefer i skogsbruket. Män är också oftare med i arbetsolyckor som leder till dödsfall i skogsbruket. 

Män äger mer skog än kvinnor gör

I Sverige ägs ungefär 52 procent av den deklarerade produktiva skogsmarksarealen av juridiska personer, till exempel aktiebolag eller föreningar. Resterande 48 procent ägs av fysiska personer.

Marken kan vara ägd av enbart kvinnor, män eller samägda mellan könen. Kvinnor äger minst skogsmark av dessa tre grupper. Det är mer skogsmark som är samägd än enbart ägd av kvinnor. Exempel på samägande kan vara syskon eller makar som äger skogsmark tillsammans.

Skillnaden har varit bestående över tid, både mäns och kvinnors ägande har ökat sedan 1999 medan har samägandet har minskat under perioden.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Fler män än kvinnor är skogsägare

Totalt fanns närmare 303 000 skogsägare boende i Sverige under 2023 varav 61 procent män och 39 procent kvinnor. Fördelningen är relativt oförändrad sedan 1999. Då var ungefär 38 procent av skogsägarna kvinnor.

Över tid har antalet skogsägare minskat, 1999 fanns det 351 000 ägare, vilket var drygt 48 000 fler än 2023.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Ägande per skogsmarkens storlek

Under 2023 var det vanligare att äga mer skog än vad det var 1999. Som exempel var det knappt 200 personer, däribland 28 kvinnor, som ägde mer än 1 000 hektar produktiv skogsmark under 1999. År 2023 var det mer än dubbelt så många, över 400 personer, som ägde mer än 1 000 hektar, 64 av dessa var kvinnor.

Minskningen av antalet skogsägare både män och kvinnor har framför allt skett i de arealklasser som gäller ägande av 5 till 50 hektar produktiv skogsmark. Bland de som äger 5 hektar eller mindre, var det ungefär lika många män 1999 som 2022. Däremot har kvinnorna i denna grupp ökat med knappt 3 100 skogsägare. Det är alltså större spridning i fördelningen av markägande 2023 jämfört med 1999, med större andel ägare i de lägre och högre arealklasserna. Detta är särskilt tydligt för skogsägande kvinnor.

Skogsägarna blir äldre

Skogsägarna har blivit äldre och det gäller båda könen. 1999 var den vanligaste åldersklassen 50 till 59 år bland både män och kvinnor som ägde skog. 2023 var det i stället 60 till 69 åringarna som var den vanligaste åldersklassen, samtidigt som antalet skogsägare över 70 år ökat kraftigt. Andelen skogsägare över 70 år har sedan 1999 ökat från 18 procent till 31 procent av alla skogsägare.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Störst andel kvinnor i Stockholms län

Flest skogsägare är folkbokförda i Västergötlands län men könsfördelningen är jämnast i Stockholms län där 44 procent av ägarna är kvinnor. Därefter kommer Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västernorrlands, Skåne och Värmlands län där 40 procent av skogsägarna är kvinnor. Lägst andel skogsägande kvinnor finns i Norrbottens län med 35 procent. Siffrorna avser år 2023.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Fler män än kvinnor i beslutsfattande ställning

De 30 största skogsägande aktiebolagen ägde tillsammans mer än 8 miljoner hektar produktiv skogsmark under 2022. Könsfördelningen i bolagens styrelser skiljer sig åt från bolag till bolag men i genomsnitt bestod de till 75 procent av män. Av 23 bolag som hade en registrerad VD hos Bolagsverket, var det färre än tre som hade en VD som var kvinna.

I branschen skogsbruk som helhet är könsfördelningen ojämn även bland personer som är anställda som chefer. Drygt en av sex chefer (15 procent) är kvinna. Andelen har legat relativt stabil sedan 2014 som är det första året för statistiken. För samtliga branscher i Sverige är strax över 40 procent av cheferna kvinnor. Andelen har ökat sedan 2014 då det var 37 procent kvinnliga chefer.

Vanligare att män studerar skog

Det finns flera typer av eftergymnasiala skogliga utbildningar. Bland examinerade jägmästare varierar könsfördelningen från år till år. Läsåret 2020/2021 var det första året då det var fler kvinnor än män som examinerades som jägmästare. Generellt sett var det större skillnad i tidseriens tidigare år på 1980 talet men den enskilt största skillnaden var läsåret 2011/2012 när det var 40 fler män som examinerades än kvinnor.

6 gånger fler män sysselsatta i skogsbruket

År 2001 var cirka 1 700 kvinnor och 17 500 män sysselsatta i skogsbruket. 2022 var det ungefär 3 800 kvinnor och 26 300 män. Andelen kvinnor har ökat från cirka 9 procent till 13 procent. Antal sysselsatta inkluderar både anställda och egenföretagare. Statistiken är dock baserad på en stickprovsundersökning, Arbetskraftsundersökningarna, som har breda felmarginaler för dessa kategorier vilket innebär att andelarna och antalet ska tolkas med försiktighet vid årsvisa jämförelser.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Fler anmälda olyckor och dödsfall bland män

Arbetsmiljöverket för statistik över antal anmälda arbetsolyckor. Alla arbetsolyckor anmäls inte och det kan därför finnas en skillnad mellan statistiken och det verkliga antalet arbetsolyckor.

Totalt anmäldes 96 arbetsolyckor inom skogsbruket under 2021. 86 av dessa olyckor drabbade män och 10 drabbade kvinnor. Det var nästan 10 gånger fler män än kvinnor bland de anmälda arbetsolyckorna. Detta kan jämföras med sysselsättningen i skogsbruket där ungefär 6 gånger fler män än kvinnor är sysselsatta. Män är alltså överrepresenterade när det gäller anmälda arbetsolyckor även om hänsyn tas till att det är många fler män än kvinnor som är sysselsatta i skogsbruket.

Män är även överrepresenterade i de arbetsolyckor som haft en dödlig utgång. Sedan 2008 har 29 män och färre än tre kvinnor avlidit till följd av arbetsolyckor i skogsbruket.

Logotyp Sveriges officiella statistik