Säker avancerad fällning (motorsågsutbildning nivå C). Foto: Josefina Sköld

Sysselsättningsstatistik i skogsbruket

Här hittar du statistik om sysselsättning i och inkomster från skogsbruk och skogsindustri.

Under 2022 var 30 000 personer sysselsatta i skogsbruket, det är ingen signifikant ändring från föregående år. Andelen kvinnor är fortsatt under 20 procent. Under samma år sysselsatte skogsindustrin 54 000 personer.

Antalet sysselsatta ökade kraftigt i skogsbruket under åren 2003 till 2007. Sedan dess har sysselsättningen fluktuerat mellan 25 000 och 31 000 personer. Förändringarna mellan enskilda år är ofta för små för att vara statistiska säkerställda ökningar eller minskningar. Med skogsbruk avses svensk näringsgrensindelning, SNI 02. Se mer om sysselsättningsbegreppen under Fakta om undersökningar inom sysselsättning i skogsbruket (länk nedan).

Minskad sysselsättning inom skogsindustrin

I skogsindustrin (SNI 16 och 17) har däremot sysselsättningen minskat sedan 2001. Störst är nedgången i tillverkning av papper där antalet sysselsatta nästan halverats på 20 år.

Tidseriebrott i antal sysselsatta 2005, där SCB anpassat statistiken till en ny ramlag för social statistik i EU. Felmarginaler till skattningarna (konfidensintervall om 95 procent) finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Andelen kvinnor i sysselsättningen ligger på omkring 20 procent i skogsindustrin. I skogsbruket är andelen på en lägre nivå, mellan 10 och 15 procent kvinnor sedan 2016. Dessförinnan var andelen kvinnor kring 10 procent eller lägre.

Tidseriebrott i antal sysselsatta 2005, där SCB anpassat statistiken till en ny ramlag för social statistik i EU.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Större skillnad i antal anställda

Antal anställda avser medelantalet anställda som redovisas i företagens officiella årsredovisningar. Till skillnad från antal sysselsatta inkluderas inte egenföretagare i begreppet anställda. Eftersom det är många egenföretagare i just skogsbruket så syns en större skillnad mellan skogsbruk och skogsindustri för antal anställda jämfört med sysselsatta. Omkring 15 000 är anställda i skogsbruket medan de två branscherna i skogsindustrin har runt 28 000 eller 30 000 anställda vardera.

Sedan 2010 har antalet anställda inom både skogsbruk och skogsindustri varit relativt oförändrat. Mellan 2001 och 2010 minskade antalet anställda inom skogsindustrin, särskilt inom tillverkning av papper. Antalet anställda inom skogsbruket ökade något under samma period.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Inkomsten ger mer information

Genom att göra statistik på inkomster från kontrolluppgifter och deklarationer kan vi fånga perspektiv som annars är svåra att belysa i mer traditionell sysselsättningsstatistik. Detta gäller särskilt för skogsbruket som har en stor mängd enskilda näringsidkare och många skogsägare har även hög ålder. Ha dock i åtanke att man som skogsägare kan sprida ut sina intäkter över flera år i deklarationen och vid bearbetningen av denna statistik kan vi inte ta hänsyn till det. Vi räknar även bara med personer som haft en positiv årsinkomst i statistiken i detta avsnitt. 

Under 2021 hade nästan 45 600 personer en inkomst primärt från branschen skogsbruk. Från tillverkning av trävaror hade 40 900 personer en inkomst och från tillverkning av papper 32 500 personer.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Vanligare med lägre inkomster och högre ålder i skogsbruk

Det är fler personer som har inkomst från skogsbruk än antalet som är sysselsatta eller anställda inom skogsbruk. Det finns en skillnad inom skogsindustrin också men den är mindre. Skillnaden beror på fördelningen av ålder och inkomster i skogsbruket som skiljer sig något från skogsindustrin. Dessa skillnader gör till exempel att en del enskilda näringsidkare som haft inkomster från sitt skogsbruk inte är inkluderade i definitionerna gällande begreppen sysselsatt eller anställd. Se även avsnittet förklaringar på sidan Fakta om undersökningar inom sysselsättning i skogsbruk (länk nedan).

I figur 5 visas fördelningen av antal personer i fem olika inkomstklasser och de tre branscherna. I de lägre inkomstklasserna är det vanligare med personer som har inkomst från skogsbruk men i de högre är de två branscherna i skogsindustrin mer framträdande. Detta behöver inte betyda att skogsbrukare har en lägre inkomst per år utan kan som exempel innebära att skogsbruk är vanligare att bedriva som en sidoverksamhet samtidigt som personen även har ett annat jobb utanför skogsbruket eller är pensionär. Skogsindustrin präglas å andra sidan mer av anställning och lönearbete än egenföretagande.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Även i åldersfördelningen skiljer sig skogsbruk från de två branscherna i skogsindustrin. Industrin är mer fokuserad kring åldersgrupperna upp till pensionsålder, de största grupperna är de mellan 45 - 54 år och 55 – 64 år, därefter avtar antal personer med inkomst kraftigt i skogsindustrin. Medan inkomsterna fortsätter även förbi pensionsålder i skogsbruket. Detta kan jämföras med begreppet sysselsatt som enbart inkluderar personer som är upp till 74 år.

Logotyp Sveriges officiella statistik

En fördjupning i den äldsta åldersgruppen med personer över 74 år, visar att antal personer med inkomst ökat i skogsbruket mellan åren 2008 och 2021. Motsvarande ökning i skogsindustrin finns inte. Ökningen i skogsbruket syns även i statistiken om antal och ålder på skogsägare.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Flest med årsinkomst över 300 000 kr i Västra Götaland

Statistiken om personer med inkomst är uppdelad per län och inkomstklass. I detta sammanhang avses länet där personen är folkbokförd, inte arbetsplatsens län.

Ett exempel visas i figur 8 där personer med årsinkomst över 300 000 kr valts ut för de olika branscherna. I figur 5 syntes att personer med inkomst från branscherna i skogsindustrin var flest i dessa högre inkomstklasser. Det syns även i figur 8 där personer med inkomst från skogsbruk var i minoritet i de flesta län. Totalt var det cirka 46 800 personer med en primär inkomst i skogsbruket 2021, ungefär 10 700 av dessa hade en inkomst över 300 000 kr.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Sammantaget för de tre branscherna under 2021 fanns flest personer med årsinkomst över 300 000 kr i Västra Götalands län, med cirka 7 000 personer, där tillverkning av papper var den dominerade branschen. Något lägre, drygt 5 000 personer fanns i Jönköpings län men där var i stället tillverkning av trävaror den vanligaste branschen

Högre inkomst bland anställda

En uppställning med inkomst och primär yrkesställning visar att enskilda näringsidkare inom skogsbruket är vanligare i inkomstgruppen upp till 300 000 kr. För inkomster över 300 000 kr är anställda och företagare med eget aktiebolag vanligare. En förklaring till detta kan vara att enskilda näringsidkare inom skogsbruk framför allt avser skogsägarna själva och deras inkomster från avverkning medan anställda och de med eget aktiebolag oftare är sysselsatta inom entreprenad och skogsvård.

Logotyp Sveriges officiella statistik

I en jämförelse av yrkesställning mellan de tre branscherna syns igen hur skogsbruket skiljer sig från industrin. Bland de som haft en inkomst av skogsbruk under 2021 är det betydligt fler som är någon typ av egenföretagare, cirka 60 procent. För skogsindustrierna är nästan samtliga personer med inkomst också anställda, det är 5 procent eller mindre som är egenföretagare i dessa branscher

Logotyp Sveriges officiella statistik

Självverksamhet i småskaligt skogsbruk

Självverksamheten har på lång sikt sjunkit inom det småskaliga skogsbruket. Självverksamhet är vanligare inom skogsvårdsåtgärder än inom avverkning, men det är också inom skogsvårdsåtgärder som plantering och röjning som självverksamheten sjunkit mest sedan 1992. Undersökningen genomfördes inte 2018 vilket framgår av tidsserien nedan. Självverksamheten undersöks inte varje år och skattningarna från 2021 är därför de senaste som finns tillgängliga.

Logotyp Sveriges officiella statistik
  • Senast uppdaterad: 2024-07-03