Skogsbrand. Foto: Daniel Sjoholm MostPhotos

Skogsbrand – förebyggande åtgärder

Du kan minska riskerna för brand i din skog om du förbereder dig. Följ alltid brandriskvarningarna och anpassa dina aktiviteter efter dessa.

Många former av skogsarbete innebär brandrisk, även en röj- eller motorsåg kan skapa en stor brand. När brandriskerna är höga krävs det att alla är extra försiktiga. En regnskur kan minska brandrisken, men i ett läge med långvarig torka och hög värme kan det snabbt bli hög brandrisk igen.

Förbered och anpassa arbeten efter risknivåerna

 • Håll koll på brandrisken i skog och mark genom att ladda ned MSB:s applikation Brandrisk ute. Den ger en aktuell brandriskprognos för din plats.
 • Välj rätt områden. Det kan vara ett alternativ att flytta arbetet till områden med god växtlighet. De är normalt känsliga områden där det lätt kan bli körskador på grund av vatten nära markytan. De kan då passa bättre att arbeta i när det är extra torrt.
 • Se upp för gnistbildning. Välj om möjligt områden där skogsmaskiner kan komma fram på smidigt sätt utan att bända och bryta sig fram över steniga områden. Metall mot sten ger lätt gnistbildningar.
 • Undvik att arbeta på platser som är svårtillgängliga. Om ett litet tillbud inträffar är det svårt att upptäcka och släcka om det är svårtillgängligt område och då ökar risken att det blir en stor brand.
 • Ta med brandvakt och brandsläckare. Skogsmaskiner och traktorer har givetvis med sig brandsläckare monterade på maskinen. Men även mindre maskiner som terränghjulingar bör ha brandsläckare monterade. Om du kör med motorsåg/röjsåg kan du ha med en mindre brandsläckare på rastplatsen. Det gör att du kan agera snabbt om exempelvis sågen tar eld. Tala med ditt försäkringsbolag om vad det finns för utbud av små släckare som du kan ta med i en väska eller ryggsäck.
 • Välj tidpunkt. Utför arbetet på natten eller tidig morgon, då brandrisken ofta är lägre. 
 • Undvik att arbeta ensam.

Brandriskprognoser och brandriskkartor (msb.se)

Förbered alltid hur du kan larma 112

 • Kontrollera vilka koordinater det är till platsen där du arbetar. 
 • Kontrollera var det finns platser där mobilen har täckning innan du startar arbetet.
 • Tänk igenom hur du kan beskriva vägen till platsen om du behöver larma. Ett bra hjälpmedel är att ha appen 112 installerad i din telefon för att snabbt kunna larma från den plats du befinner dig.
 • Kom ihåg att lämna kontaktuppgifter till dig och övriga på platsen om du larmar. Då kan räddningstjänst kontakta er via uppgift från 112 om de behöver mer information.
 • Om andra följer med dig ut i skogen, till exempel grannen eller familjemedlemmar, se till att alla som är med kan beskriva var ni är. 

Var uppmärksam när du avslutar dagens arbete

 • Se över hela området du arbetat i samt kontrollera maskinen innan du åker hem. En liten brandhärd är lätt att släcka om du upptäcker den i tid.
 • Håll maskiner rena från skräp och olja. Det tar inte många minuter att borsta av torrt material från en maskin samt att torka av olja och fett som kan ansamlas kring hydraulslangar med mera. På en ren maskin syns nya skador och läckage av brännbara oljor.

Branschgemensamma riktlinjer för att förebygga brand

De flesta aktörer inom skogsbruket har väl inarbetade rutiner för hur skogsbruk bedrivs när det är förhöjd risk för skogsbrand. Branschen tog efter branden i Västmanland 2014 fram gemensamma riktlinjer som stöd i arbetet. Riktlinjerna beskriver vilken utbildning personalen ska ha och hur skogsmaskiner ska vara utrustade för att undvika brand och för att snabbt kunna släcka om brand uppstår. Enligt riktlinjerna ska alltid samråd ske med markägaren då brandrisken är hög. Vid samrådet kommer man tillsammans överens om man ska köra enligt plan eller om särskilda åtgärder ska vidtas. Är riskerna för stora avbryter man arbetet.

De åtgärder som ska vidtas beror på den aktuella brandrisken. Brandrisken baseras på olika index, som bygger på olika faktorer som har betydelse för en brand. Markbränsleuttorkningen anger antändningsrisken och FWI (Fire Weather Index) anger spridningsrisken. Som komplement till dessa index görs observationer i fält och avstämningar med forskare och experter.

Riskhantering avseende brand vid skogsarbete (skogforsk.se)

Skogsbrand – branschriktlinjer och förebyggande arbete (skogforsk.se)

Skogsstyrelsens roll vid skogsbränder

Skogsstyrelsens roll vid skogsbränder är att:

 • Vid efterfrågan från räddningstjänst eller andra myndigheter stödja bekämpningsarbetet med till exempel kartdata, markägarkontakter och eventuell utrustning som drönare, slang och pumpar. Vi kan också vid efterfrågan från räddningstjänst bistå med personella resurser och den kunskap och erfarenhet vi har om till exempel naturvårdsbränningar och drönarflygning.
 • Vid efterfrågan från räddningstjänst, andra myndigheter eller aktörer samordna informationsutbytet till skogsbruket.
 • Efter skogsbränder erbjuda stöd och rådgivning vid behov till drabbade skogsägare. Det kan också bli aktuellt att bistå MSB och andra myndigheter med GIS-analyser.
 • Senast uppdaterad: 2024-01-23