Frostigt löv i närbild. Foto: Josefina Sköld

Övriga lagar

Jordabalken, fastighetsbildningslagen, samäganderättslagen, lag om förvaltning av vissa jordbruksfastigheter, terrängkörningslagen, lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet är exempel på lagar som berör dig som äger skog.

Jordabalken

Av jordabalken framgår bland annat att fast egendom är jord och att denna är indelad i fastigheter. I balken regleras rättsförhållanden mellan grannar och att var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen. I jordabalken finns även bestämmelser om bland annat köp, byte, gåva, nyttjanderätt, servitut, panträtt, lagfart och inteckningar i fastighet.

Fastighetsbildningslagen

Här finns grundläggande bestämmelser om fastighetsbildning. Skogsfastigheter som ny- eller ombildas måste ha en viss storlek och utformning för att fastighetsbildningen ska få genomföras.

Samäganderättslagen

Samäganderättslagen är en lag som reglerar hur saker och ting (till exempel lös eller fast egendom) som ägs av flera hanteras. Grundprincipen är att alla delägare ska vara överens om varje form av hantering. Kan delägarna inte enas om förvaltning eller nyttjande finns det möjlighet att utse en god man som under viss tid tar hand om förvaltningen. Lagen ger också möjlighet för vilken delägare som helst att begära att den samägda egendomen ska säljas. Detta kan ibland vara enda möjligheten, till exempel om samägd egendom kräver viss skötsel och delägarna inte kan komma överens.

Lag om förvaltning av vissa jordbruksfastigheter

Denna lag kan sägas komplettera samäganderättslagen för samägda fastigheter som är taxerade som lantbruksenhet och som har minst tre delägare. Exempel på sådana fastigheter är skogsfastigheter. Enligt lagen ska delägarna utse en ställföreträdare som sedan svarar för den löpande förvaltningen av fastigheten. En ställföreträdare har behörighet att, utom i vissa särskilt angivna fall, företräda delägarna mot tredje man. Ställföreträdarens förvaltning ska dock ske i enlighet med riktlinjer från delägarna. Det innebär att man normalt kan utgå från och lita på att ställföreträdaren agerar enligt de riktlinjer han eller hon fått. Om man emellertid vet eller misstänker att en ställföreträdare agerar i strid mot de riktlinjer han eller hon fått ska man avstå från att företa rättshandling (till exempel ingå avtal) med ställföreträdaren.

Terrängkörningslagen

Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjuden i hela landet på barmark. Detsamma gäller på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog och på snötäckt jordbruksmark, i båda fallen om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada. Vissa undantag finns från förbudet.

Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

Denna lag reglerar vem som har rådighet över vattnet i vissa situationer och därmed har rätt att dikesrensa eller lägga upp rensningsmassor. Fastighetsägaren har rådighet över det vatten som finns på hans egen fastighet. Den som är beroende av att vattenförhållandena består har rådighet att dikesrensa på annans fastighet.

  • Senast uppdaterad: 2024-06-13