Domarringar. Foto: Michael Ekstrand

Kulturmiljöinventering

Planerar du för exploateringsarbete i skogsmark? Inför projektering av till exempel vägar, kraftledningar eller vindkraftverk, är det bra att börja med en kulturmiljöinventering. Med vår Kulturmiljöinventering får du en första kartläggning och beskrivning (motsvarande en så kallad arkeologisk utredning steg 1) av ett skogsområdes forn- och kulturlämningar – ett bra underlag inför fortsatt planeringsarbete.

Den här inventeringen ger dig värdefull grundfakta inför din fortsatta planering av olika markexploateringar såsom anläggningar av vägar, kraftledningar, vindkraftverk eller gruvdrift. Den ingår ofta som en första grundläggande del i olika tillståndsansökningar. Inventeringen är också användbar som underlag vid framställning av ekologiska landskapsplaner eller inför olika typer av skötselåtgärder. Vår personal är godkända granskare och registrerare i FMIS av Riksantikvarieämbetet, vilket bidrar till en hög och jämn kvalitet på bedömningarna. Vi har gedigen erfarenhet av att jobba i olika kulturlandskap från Skåne till Lappland.

Vid en kulturmiljöinventering kartlägger och dokumenterar vi ett områdes forn- och kulturlämningar samt ytor som behöver vidare antikvariska åtgärder. Uppgifter samlas in via befintliga register och arkiv, samt genom inventering i fält. Dessa uppgifter sammanställs och ligger sedan till grund för din fortsatta planering. Precis som våra andra inventeringar utförs den här i dialog med dig som kund.

Resultatet levereras i rapportform (pdf) med kartor över och beskrivningar av de forn- och kulturlämningar samt de eventuella ytor som behöver utredas ytterligare (så kallad arkeologisk utredning steg 2), som har påträffats i området. Rapporten ger råd om vilka åtgärder som behövs inför fortsatt planering samt för att minska negativ påverkan på forn- och kulturlämningarna vid en eventuell exploatering eller byggnation.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-18