Gemensamma kartsymboler

Gemensamma kartsymboler underlättar för dig som använder kartorna.

Hänsynslagren på ortofotokarta

Skogsstyrelsen och Metria har tillsammans med flera skogsföretag arbetat för att komma fram till ett enhetligt utseende på bakgrundskartor, information om hänsyn med mera. Första etappens arbete har resulterat i rekommendationer för de vanligaste hänsynslagren på ortofotokartan:

  • Nyckelbiotoper, Naturvärden, Sumpskogar
  • Biotopskydd, Naturvårdsavtal
  • Fornminnen, Skog och Historia
  • Natura 2000
  • Naturreservat
  • Vattenskyddsområden

Grundtanken är att ju högre skyddsvärdet är, desto tätare rastrering. Till exempel har sumpskogar glesare linjer än nyckelbiotoper. Fornminnen och Skog och Historia har fått gemensamt utseende då det kan finnas fornlämningar och kulturlämningar i båda. Skog och Historia är dock inte kvalitetssäkrat.

Det finns rekommendationer om färg. Däremot lämnas det fritt för anpassningar av linjetjocklek med mera. Ortofotokarta avser både svartvit, färg och IR-foto.

  • Senast uppdaterad: 2024-04-04