panorama view of Omo Valley, Omorati Etiopia, Africa nature and wilderness. Foto: Mostphotos

Globalt arbete

Skogsstyrelsen stöder Regeringskansliet med expertis och svensk representation vid beredning och förhandling inom olika internationella processer.

United Nations Forum on Forests (UNFF)

FN:s skogsforum (UNFF), som är den globala policyprocessen för skog inom FN, möts varje år för att diskutera och enas om inriktningen på förvaltningen av världens skogar samt främja politiskt engagemang i medlemsländerna för att uppnå detta.

År 2007 enades UNFF om ett icke-bindande avtal om skog, FN:s skogsinstrument. Avtalet syftar till att genomföra hållbart skogsbruk på global nivå. Avtalet innehåller fyra grundläggande mål

  • Minska avskogningen
  • Stärka skogens olika nyttor och dess bidrag till förbättrade livsvillkor för människors som är beroende av skog
  • Öka arealen av skog som är hållbart brukad eller skyddad
  • Stoppa minskningen av biståndsmedel till hållbart skogsbruk

FN:s strategiska plan för skog

Efter förarbeten inom UNFF-processen antog FN:s Generalförsamling i april 2017 FN:s strategiska plan för skog. Planen har sex globala skogsmål och 26 delmål som ska uppnås till år 2030. Dessa globala skogsmål bygger på de fyra målen i FN:s skogsinstrument, FN:s globala mål för hållbar utveckling och andra skogsrelaterade globala målsättningar.

Under 2023 och 2024 pågår en halvtidsutvärdering av arbetet i UNFF fram till 2030. Ett flertal expertmöten har hållits och UNFF förväntas ta ett slutligt beslut i frågan vid UNFF 19 i maj 2024.

Skogsstyrelsen stöder Regeringskansliet med experthjälp vid förberedelser inför möten med FN:s skogsforum. Vi deltar också aktivt i den svenska delegationen vid dessa möten.

Food and Agricultural Organization (FAO)

FAO är FN:s största skogliga expertorganisation och ansvarar för att internationella skogsrelaterade politiska ställningstaganden genomförs. FAO:s skogskommitté, COFO, är det styrande organet för tekniska frågor som rör skog inom FAO och möts vartannat år. FAO har även sex regionala skogskommissioner.

FAO:s skogsavdelning arbetar med fyra prioriterade områden. 

  • Stoppa avskogning och skogsförstörelse
  • Skogsrestaurering, återbeskogning och beskogning
  • Bevarande och hållbar användning av skogarna för att förbättra skogsbaserade försörjningsmöjligheter.
  • Förbättra skogsrelaterade data, information och kapacitet

Stor vikt i arbetet läggs vid att bygga upp kompetens och att bygga nätverk. FAO arbetar också med att harmonisera definitioner för skoglig statistik och med metoder för att samla in data inom det skogliga området och med skogsgenetiska resurser. Under senare år har FAO även börjat analysera trender för skogssektorn i olika regioner och tagit på sig ett ökat ansvar för att följa klimatförändringar.

Skogsstyrelsen stöder Regeringskansliet men experthjälp vid förberedelser och genomförande av möten med FAO, oavsett om det gäller COFO (Committee on Forestry), Europeiska skogskommissionen eller tekniska möten.

MegaFlorestais

Skogsstyrelsen deltar i nätverket MegaFlorestais som samlar ledare från skogliga myndigheter från några av de största skogsländerna i världen till informella samtal om aktuella utmaningar för världens skogar och skogsbruk. I nätverket ingår Brasilien, Demokratiska republiken Kongo, Indien, Indonesien, Kamerun, Kanada, Kina, Mexiko, Peru, Sverige och USA. Tillsammans innehar dessa länder över 50 procent av världens skogar. . Ytterligare ett 20-tal länder har tillfälligt deltagit i MegaFlorestais nätverksaktiviteter.

MegaFlorestais har hållit årliga möten sedan nätverket bildades år 2005 och servas av Rights and Resources Initiative (RRI), en fristående internationell organisation som är baserad i Washington, USA. Mötena genomförs enligt Chatham House Rules principer, vilket innebär att rapportering från mötet kan inte kopplas till enskilda individers uttalande.

Ett genomgående tema för MegaFlorestais har varit ”governance-frågor”, många gånger med speciellt fokus på lokala befolkningars nyttjanderättigheter. RRI följer kontinuerligt utvecklingen av landreformer och stöder regeringar med teknisk expertis. I det sammanhanget är MegaFlorestais ett viktigt forum för att utbyta erfarenheter och bidra till samarbetet mellan utvecklings- och industriländer.

OECD Forest Seed and Plant Scheme

Sverige är medlem i OECD:s schema för certifiering av skogsodlingsmaterial (OECD:s skogsschema). Syftet med skogsschemat är främja en säker och effektiv handel med skogsodlingsmaterial. Medlemsländerna antar gemensamma regler och riktlinjer för hur skogsodlingsmaterialets härkomst, kvalitet och förädlingsgrad klassificeras och dokumenteras. Denna harmonisering underlättar för både säljare och köpare och minskar risken att skogsodlingsmaterial marknadsförs med fel identitet. Det främjar en sund och transparent marknad, och i förlängningen en användning av plantor som är anpassade till växtplatsen.

Reglerna och riktlinjerna ses över regelbundet och Skogsstyrelsen representerar Sverige i det arbetet. EU är en viktig part i samarbetet. Aktuella frågor handlar bland annat om spårbarhet,  klimatanpassning och tillgång till skogsodlingsmaterial vid kriser.

 

  • Senast uppdaterad: 2023-12-18