Röjd björk.  Foto: Michael Ekstrand

Olika sätt att röja

Beroende på hur skogen ser ut och vad du har för mål med skogen kan du röja på olika sätt. Vid röjningen kan du forma ditt framtida bestånd avseende stamantal och trädslagsblandning.

Lövröjning i barrbestånd

Lövröjning behövs i många plant- och ungskogar. Du bör göra röjningen från 1 meters höjd och uppåt där rikligt med björk eller andra lövträd kommit naturligt.

Ditt mål med röjningen bör vara att ta bort lövstammar som hämmar barrträdens utveckling. Lämna dock en viss lövinblandning i luckor och i fuktigare partier. Ofta är det nödvändigt att lövröja ett bestånd två eller till och med tre gånger.

Röjning av lövbestånd

Självföryngrade lövbestånd kan vara mycket täta. Då är röjningen extra viktig och måste ofta göras i flera steg. Första röjningen kan du göra vid 2-4 meters höjd med siktet på att ta bort ungefär hälften av stammarna.

Hur stor andel av trädens höjd som har levande krona kan sedan vara ett bra riktmärke när det är dags för ytterligare röjningar. När andelen levande krona är mindre än halva trädhöjden är det hög tid för röjning i lövbeståndet.

Enkelställning är det vanligaste sättet att röja

Enkelställning är det vanligaste sättet att röja på. Målet är att de träd du lämnar kvar står ungefär jämnt fördelade. Du enkelställer ett bestånd vid 2–5 meters höjd. I naturliga föryngringar, sådder och i lövbestånd kan du behöva enkelställa träden tidigare.

Fler varianter på röjning

Förutom lövröjning och enkelställning finns följande metoder. De utgör olika sätt att förenkla röjningen eller ska användas vid särskilda förhållanden.

Brunns- eller punktröjning

Brunns- eller punktröjning, innebär att du förenklar röjningen genom att fälla alla träd i en "brunn" kring huvudstammarna. Denna metod kräver normalt en röjning till.

Skärmröjning

Skärmröjning, innebär att du lämnar "halvhöga" träd, så kallade skärmträd, som skydd för plantor som är på väg upp. Vanligt är en björkskärm över uppväxande gran.

Vargröjning

Vargröjning, innebär att du röjer bort starkt förväxande och grovgreniga träd som konkurrerar med uppväxande plantskog och kommer att få dålig kvalitet. Vanligt i naturliga föryngringar.

Topp- eller midjeröjning

Topp- eller midjeröjning, innebär att du kapar eller bryter röjstammarna på cirka 1 meters höjd. Det innebär en viss förenkling och kan ge tillskott av viltfoder, men kräver normalt en röjning till.

Risk för älgskador?

Vid risk för älgskador kan du förändra ditt sätt att röja för att minska skaderisken. Detta gäller i första hand i tall- och lövbestånd.

Tvåstegsröjning

Detta gör du först vid vanlig röjningshöjd, som också är en kritisk beteshöjd:

  • Steg 1
    Röj vid 2–3 meters höjd. Lämna 3 000 till 5 000 stammar per hektar, det vill säga till ungefär det dubbla antalet stammar mot normalt.

  • Steg 2
    Slutröj vid 5 meters höjd. Lämna 1 500 till 2 500 stammar per hektar beroende på bonitet.

Sen röjning

Sen röjning bygger på att du enkelställer lämpligt antal huvudstammar först när de nått betessäker höjd som är 5 meter. Metoden fungerar bara om skogen inte är alltför tät. Ibland är det nödvändigt att i ett tidigare skede friställa trängda huvudstammar och ta bort förväxande träd, så kallade vargtyper.

  • Senast uppdaterad: 2023-12-20