Två personer står på en stig i skogen och diskuterar. Foto: @ Camilla Zilo

Att tänka på när du ska skicka in en anmälan

När du ska göra en anmälan inför en åtgärd är det viktigt att den är tydlig. Då underlättar du för oss när vi bedömer den planerade åtgärden vilket i sin tur gör att processen kan gå snabbare.

Planera din åtgärd

Genom att göra en god planering av din åtgärd så underlättar du anmälningsförfarandet och de kommande kontakterna med oss. En god planering höjer också ofta kvalitén i din åtgärd och i ditt långsiktiga skogsbruk. När du gjort denna planering är det dags att anmäla din åtgärd till Skogsstyrelsen.

Tre olika sätt att anmäla

Du kan skicka in din anmälan till Skogsstyrelsen på tre olika sätt.

 • Som en ifylld pappersblankett, antingen via brev eller e-post
 • Via ett elektroniskt formulär i Mina sidor på Skogsstyrelsens webbplats
 • Större skogsföretag och inköpsorganisationer med egna geografiska informationssystem kan skicka in anmälan eller ansökan elektroniskt via Skogsärenden för företag.

Du får en bekräftelse när vi har registrerat din anmälan. Om du har ett ombud kommer även ombudet att få en bekräftelse.

Anmälans innehåll

I anmälan behöver du beskriva hur du planerat din åtgärd. Vilka av frågorna du behöver besvara beror på vilken typ av åtgärd som du planerar att utföra. Syftet med de beskrivningar du lämnar in är att vi ska få tillräcklig kunskap och förståelse för din planerade åtgärd för att kunna bedöma om den följer gällande lagstiftning. Några av de uppgifter du behöver ha med i din anmälan är:

Uppgifter om fastighet och ägare 

För att vi ska kunna hantera din anmälan behöver vi vissa grundläggande uppgifter som till exempel namn på markägaren och fastighet. Vi behöver också en tydlig karta för att se vad som berörs av den planerade avverkningen.

Beskrivning av åtgärd

Vi behöver veta vilket typ av åtgärd som ska genomföras. Är det till exempel en föryngringsavverkning eller en avverkning för annat ändamål? Du kan dessutom anmäla skyddsdikning och uttag av GROT vid samma tillfälle och detta behöver då beskrivas i anmälan. Beroende på vad du anmäler behöver du dessutom komplettera med ytterligare uppgifter. För föryngringsavverkning behöver du till exempel beskriva vilka återväxtåtgärder du planerar att vidta.

Planering återväxt

För att vi ska kunna bedöma de planerade åtgärderna för återväxt så behöver du även beskriva detta i din anmälan. Ska du till exempel markbereda, plantera, så eller lämna fröträd? Här är det bra att planera hur återväxten ska gå till i god tid inför en åtgärd för att kunna anpassa metoden efter förhållandena på den specifika platsen.

Hänsyn till naturvärden, kulturmiljövärden och rennäringens intressen

Finns det en bäck, kolbotten eller kanske ett fågelbo på området där du planerar en åtgärd? I din anmälan behöver du beskriva vilken hänsyn du planerar att ta till naturvärden och kulturmiljövärden. Här ingår även den hänsyn du planerar för att inte påverka fridlysta arter på ett förbjudet sätt. Inom delar av landet behöver du även beskriva vilken hänsyn du planerar att ta till rennäringens intressen. Tänk på att vara så tydlig som möjligt i din beskrivning, det blir då lättare för oss att bedöma den planerade åtgärden.

Krav på anmälan

Det finns vissa krav på uppgifter som du behöver ha med för att din anmälan ska vara giltig. Vi kommer inte påbörja handläggningen om inte dessa uppgifter finns med. Obligatoriska uppgifter är:

 • Typ av åtgärd
 • Fastighetens namn
 • Ägare
 • Karta som visar området som omfattas av anmälan
 • Beskrivning av vilka återväxtåtgärder som du planerar
 • Beskrivning av vilken hänsyn du planerar att ta till natur- och kulturmiljövärden (ska även framgå av karta)
 • Beskrivning av vilken hänsyn du planerar att ta till rennäringens intressen

Begäran av mer uppgifter

När du lämnat in din anmälan till oss får du en bekräftelse som visar att Skogsstyrelsen har tagit emot anmälan, men vi har då ännu inte handlagt den. Om uppgifterna som finns i anmälan inte är tillräckliga för att vi ska kunna göra en bedömning av åtgärden kan vi komma att begära in mer uppgifter från dig. Du måste komma in med kompletteringarna innan sexveckorsperioden börjar räknas.  

När anmälan är komplett får du som markägare en bekräftelse på att anmälan kommit in till oss. Bekräftelsen visar endast på att ett ärende kommit in till Skogsstyrelsen. När bekräftelsen skickas ut har Skogsstyrelsen ännu inte tagit ställning i ärendet.

När sex veckor passerat

En avverkning får starta tidigast sex veckor från det att en giltig anmälan kommit in till Skogsstyrelsen.

Kom ihåg att du som markägare, virkesköpare eller annan som deltar i avverkningen alltid är ansvarig för att följa gällande bestämmelser oberoende av om du har hört något från oss eller inte.

Avverkningsytan syns i våra karttjänster

Efter att vi har tagit emot en anmälan/ansökan om avverkning publicerar vi avverkningsytans koordinater i våra karttjänster i Skogsdataportalen och i Skoglig grunddata. Karttjänsterna kan nås via Skogsstyrelsens webbplats. Observera att inga uppgifter om namn, personnummer, fastighetsbeteckning eller fastighetsgränser visas.

Tillstånd

Inom fjällnära och ädellövskog är det andra regler som gäller än i resterande delen av landet. Tänk därför på att du inte får börja avverka i ädellövskog och fjällnära skog förrän du har fått ett tillstånd från oss.

 

 • Senast uppdaterad: 2023-12-19