Skydd av områden och arter

Miljöbalken innehåller bland annat regler om skydd av områden och arter.

Hushållning med mark och vatten

Skogsbruk är av nationell betydelse, vilket innebär att skogsmark så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. Hushållningsbestämmelserna ska beaktas enbart vid ändrad markanvändning i bland annat planfrågor, men inte fristående, utan tillsammans med andra regler i miljöbalken och i annan lagstiftning.

Biotopskyddsområde

Mindre skogsområden med höga naturvärden kan skyddas genom att Skogsstyrelsen beslutar om biotopskyddsområde. Ofta är dessa områden så kallade nyckelbiotoper. Biotopskyddsområden kan liknas vid mycket små naturreservat.

Biotopskyddsområde

Natura 2000

Natura 2000-områden ingår i ett europeiskt nätverk av skyddade naturmiljöer. Regeringen har bestämt att ett stort antal sådana områden ska ha ett grundläggande skydd mot åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön. Många av dessa områden är redan skyddade som reservat medan andra saknar sådant skydd.

Natura 2000

Andra skyddade områden

Nationalparker kan bildas av regeringen på uppdrag av riksdagen. På så sätt kan större områden med skog bevaras i sina naturliga tillstånd.

Naturreservat och kulturreservat kan bildas av länsstyrelsen eller kommunen. Ett beslut om interimistiskt (provisoriskt) reservat kan gälla under högst tre år och kan förlängas i två år om det finns mycket starka skäl.

Ett vattenskyddsområde kan beslutas av länsstyrelsen eller kommunen för att skydda vattentäkter. Stora arealer skog kan ingå i ett vattenskyddsområde. Reglerna påminner mycket om de som gäller för att bilda naturreservat.

Strandskydd gäller vid havet, insjöar och vattendrag. Ofta gäller strandskydd 100 meter från strandlinjen, men länsstyrelsen kan utöka det till 300 meter. Inom ett strandskyddsområde får inte tillkomma nya byggnader, anläggningar eller annat som hindrar allmänheten från att nå området eller som väsentligt förändrar livsvillkoren för växt- och djurlivet. För sådant som för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområde och behövs för skogsbruket, jordbruket, fisket eller rennäringen gäller inte förbudet.

  • Senast uppdaterad: 2024-06-10