Grön sköldmossa och andra mossor på murken ved i naturvårdsavtal. Foto: Linda Vålberg

Skogsstyrelsens formella skydd och ersättningar

Här hittar du statistik om biotopskydd, naturvårdsavtal och ersättning för nekade tillstånd till avverkning i fjällnära skog.

År 2023 bildade Skogsstyrelsen 129 nya biotopskyddsområden och 28 nya naturvårdsavtal. Sammantaget motsvarade detta 995 hektar produktiv skogsmark och en ersättning med 160 miljoner kronor. Det är en fortsättning av de senaste årens rekordlåga nybildning av områdesskydd.
Orsaken till de låga nivåerna är att Skogsstyrelsen behövt reservera medlen till intrångsersättning för nekade tillstånd att avverka fjällnära skog. Dessa ersättningar har ökat kraftigt sedan starten 2020, under 2023 betalades 309 miljoner kronor ut.

Statistiken korrigerades 2024-02-22 efter att ett antal felregistrerade ärenden upptäcktes. Korrigeringarna rör produktiv skogsmark huvudsakligen inom Naturvårdsavtal under åren 2002 till 2005. Totalt sänktes den produktiva arealen med 1000 ha för Naturvårdsavtal och 20 hektar för Biotopskydd.

Hur stor areal är skyddad?

Totalt var 74 800 hektar landareal skyddad med biotopskydd eller naturvårdsavtal av Skogsstyrelsen vid utgången av 2022. Av dessa var 68 700 hektar på produktiv skogsmark. Av den produktiva skogsmarken fanns 33 600 hektar inom biotopskyddsområden och 35 100 hektar inom naturvårdsavtal.

Under 2023 bildade Skogsstyrelsen biotopskydd på nästan 800 hektar produktiv skogsmark och tecknade naturvårdsavtal för cirka 200 hektar produktiv skogsmark. Det är en fortsättning på de senaste årens låga nybildning av formella skydd. Orsaken är att samma medel även används för att betala ut intrångsersättning för nekade tillstånd att avverka i den fjällnära skogen. Dessa intrångsersättningar har ökat kraftigt sedan 2020, som beskrivs längre ned på denna sida. Historiskt var nivåerna av Skogsstyrelsens nybildade formella skydd som högst under åren 2002 till 2005 då i genomsnitt 5 500 hektar produktiv skogsmark skyddades per år.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Den genomsnittliga produktiva skogsmarksarealen för nya biotopskyddsområden under 2023 var 6,1 hektar. För naturvårdsavtal var den 7,4 hektar. Trenden är att biotopskyddsområden blivit större över tid medan naturvårdsavtalen varierar mer mellan åren. Se figur 2.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Vilka biotoptyper är skyddade?

Avtalen som Skogsstyrelsen tecknar knyts till särskilda biotoper. Det finns ungefär 20 olika biotoptyper. Den vanligaste biotoptypen för naturvårdsavtalen är naturskogsartad barrskog som var på 15 900 hektar produktiv skogsmark, vilket var 45 procent av all produktiv skogsmark inom naturvårdsavtalen, se figur 3

Logotyp Sveriges officiella statistik

Den vanligaste biotoptypen i biotopskyddsområden är äldre naturskogsartade skogar. De utgör 23 000 hektar eller 69 procent av den produktiva skogsmarksarealen i biotopskydden, se figur 4.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Hur stor är ersättningen?

Den samlade ersättningen under 1993 till 2023 är ungefär 3,7 miljarder kr varav 3,1 miljarder kr för biotopskyddsområden och cirka 600 miljoner kr för naturvårdsavtal.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Den genomsnittliga ersättningen 2023 för biotopskyddsområden var 185 000 kr per hektar och för naturvårdsavtal knappt 47 000 kr per hektar. Genomsnittlig ersättning är preliminär eftersom det händer att Skogsstyrelsen fattar beslut om ersättning för biotopskydd utan att dessförinnan vara överens med markägaren om ersättning. I de fallen blir ersättningen 0 kr fram till dess att överenskommelse om ersättning fattats eller till dess att ersättning fastställs i domstol.

Under 2009 infördes för biotopskydd ett tillägg på 25 procent på intrångsersättningen utöver marknadsvärdet. Den höjningen liksom de ökade ersättningsnivåerna för naturvårdsavtal som införts under början av 2010-talet kan urskiljas i Figur 7.

Generellt innebär bland annat prisökningen på skogsfastigheter att ersättningen stiger för biotopskydden över tiden. För naturvårdsavtalen är däremot trenden inte stigande, antalet avtal som tecknats per år har minskat kraftigt de senaste åren. Det innebär att ett fåtal men arealmässigt stora avtal med låga virkesvärden ger avtryck på den genomsnittliga ersättningsnivån som statistiken visar. Kortare avtalslängd ger också lägre ersättning.

Diagrammet visar genomsnittlig ersättning per hektar i de ärenden där överenskommelse om ersättning nåtts.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Biotopskydd och naturvårdsavtal ovan gränsen för fjällnära skog och sociala värden

Ovan gränsen för fjällnära skog är totalt 140 hektar produktiv skogsmark skyddad som biotopskyddsområde och 780 hektar produktiv skogsmark skyddad som naturvårdsavtal. Under 2023 bildades inga nya biotopskyddsområden eller naturvårdsavtal ovan gränsen för fjällnära skog, detsamma gällde för flera av de föregående åren. 2016 bildades det senaste skyddet ovan gränsen för fjällnära, däremot har Skogsstyrelsen betalat ut intrångsersättning till nekade fjällnära-avverkningar de senaste åren.

Sedan 2015 finns det möjlighet att teckna naturvårdsavtal i områden som har höga sociala värden. Hittills har Skogsstyrelsen avtalat om 15 sådana områden. De omfattar sammanlagt nästan 90 ha produktiv skogsmark. Även här har det gått ett antal år sedan de senaste avtalen tecknades under 2018 och 2019.

Intrångsersättning ökar och påverkar

I det anslag som Skogsstyrelsen tilldelas för att bilda nya biotopskydd och naturvårdsavtal ingår även utbetalning av intrångsersättning. Enligt domar från mark- och miljööverdomstolen betalar Skogsstyrelsen sedan 2020 ut intrångsersättning till markägare som nekats tillstånd att avverka i den fjällnära skogen.

Det första året var det enstaka ärenden och endast 3 miljoner kronor som betalades ut. Under 2021 ökade sedan utbetalningarna kraftigt till 72 miljoner kronor och orsaken var en stor ökning av ansökningar om föryngringsavverkning, som berörde fjällnära skogar med mycket höga naturvärden. 2022 skedde sedan en till mycket stor ökning till 248 miljoner kronor och vidare steg nivån ytterligare till 309 miljoner kronor under 2023.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Sammantaget över åren 2020 till 2023 har intrångsersättning betalats ut i fjällnära skog på 16 200 hektar produktiv skogsmark varav 7 590 hektar tillkom under 2023.

I Sverige finns den fjällnära skogen i fyra län; Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Av dessa är det framför allt i Västerbotten och Jämtland som det mesta av intrångsersättningarna har betalats ut och där den ersatta skogen ligger. Drygt 62 procent av arealen som fått intrångsersättning till följd av nekat tillstånd att avverka i den fjällnära skogen ligger i Västerbotten. 36 procent ligger i Jämtland och resterande två procent är fördelade mellan Dalarna och Norrbotten.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Mer om skyddad skog

Statistiken som redovisas här omfattar bara Skogsstyrelsens bildande av biotopskyddsområden och naturvårdsavtal. Dessa formella skydd kan även bildas av andra myndigheter och kommuner.

Det finns även fler typer av formellt skyddad skogsmark, till exempel naturreservat. En mer komplett statistik om nya formellt skyddade skogsområden ges i statistiken om Skyddad Natur som SCB och Naturvårdsverket publicerar varje vår. Samt statistiken om formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark som publiceras i juni. Statistiken för 2023 är inte sammanställd ännu men under 2022 bildades formella skydd på sammanlagt 21 200 hektar produktiv skogsmark och under 2021 på 14 400 hektar.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-30