Renar i en flock. Foto: Bert Eriksson

Skador av renskötsel

Skador på plant- och ungskog inom renskötselområdet hanteras på ett särskilt sätt av Skogsstyrelsen.

Trampskador på ungskog kan inträffa under höst och tidig vinter då det är lite snö, ofta i kombination med sträng kyla. Om en renhjord vistas, betar eller drivs över en föryngring under sådana förhållanden kan föryngringen skadas.

Fejningsskador på ungskog kan inträffa under hösten och mellan mitten av mars och början av maj. Renarna kan få isklumpar i hornen som de försöker ta bort genom att feja mot träd.

Om stödutfodring utförs i ett område vid plant- eller ungskog kan i vissa fall orsaka skador. Skadorna av renar på plant- och ungskog är normalt liten. 

Hantering av skador orsakade av renskötsel 

Skogsstyrelsen hanterar skador på plant- och ungskog inom renskötselområdet. Skogsstyrelsen är den part som du som fastighetsägare eller samebyns representant kan vända dig till vid förmodade skador. Skogsstyrelsen kan vara kontaktlänk mellan fastighetsägare och sameby. 

Om du uppmärksammar färska, förmodade skador orsakade av ren kontakter du i första hand samebyn. Skogsstyrelsen kan vara behjälplig för en bedömning av skadorna men du som fastighetsägare bör om möjligt ange tidpunkt och fotodokumentera de förmodade skadorna. 

Vanligen sker fältbesiktning vid två tillfällen, först på snötäckt mark och sedan tidigt på barmark. Både markägare och representant från berörd sameby bjuds in till båda tillfällena. Påverkan på plantor och ungskog dokumenteras av Skogsstyrelsen som sedan redovisar resultatet av den genomförda besiktningen och eventuell inventering för båda parter. 

Ovanstående hantering har tagits fram av en arbetsgrupp på Skogsstyrelsen på uppdrag av Centrala samverkansgruppen för skogsbruk-renskötsel. 

  • Senast uppdaterad: 2024-03-05