En datorskärm, en mobilskärm och en läsplatta visar en kartbild.

Om Utforska i kartan

I tjänsten kan du utforska din skogsfastighet med hjälp av olika kartor och kartlager. Med verktyget Utforska kan du få fram information om till exempel markförhållanden, hänsynskrävande objekt, risk för granbarkborreangrepp och virkesvolym.

Frågor och svar

Jag är ombud men kan inte använda alla tjänster, varför?

När det tillkommer nya tjänster i Mina sidor behöver du få en ny fullmakt som även omfattar de nya tjänsterna. Om din fullmakt omfattar alla tjänster men du ändå inte har åtkomst till dem ber vi dig kontakta teknisk support som kan felsöka.

Hur gör jag för att zooma och flytta kartan?

Hur du zoomar och flyttar kartbilden beror på vilken typ av enhet du använder.

Om du använder en dator med datormus zoomar du enklast med musens skrollhjul eller genom att klicka på knapparna - eller +. Flytta kartbilden genom att dra samtidigt som du håller vänster musknapp intryckt.

Använder du en enhet med touchskärm sveper du med två fingrar mot varandra eller från varandra på skärmen för att zooma. När du pekar och drar med ett finger på skärmen flyttar du kartbilden.

Hur byter jag bakgrundskarta?

Hur du byter bakgrundskarta beror på vilken typ av enhet du använder.

Om du använder en dator eller surfplatta ser du fem kartbilder i miniatyr längst ner i kartan. Klicka på önskad miniatyrbild för att välja bakgrundskarta. Vissa bakgrundskartor finns i flera varianter, prova dig fram tills du hittar den som passar bäst för ditt syfte.  

Om du använder en mobil klickar du på knappen "Kartor" i verktygsraden längst ner. Klicka på önskad miniatyrbild för att välja bakgrundskarta. Vissa bakgrundskartor finns i flera varianter, prova dig fram tills du hittar den som passar bäst för ditt syfte.  

Hur fungerar verktyget Utforska?

Med verktyget Utforska kan du markera en punkt eller en yta i kartan som du vill veta mer om. Om Skogsstyrelsen har någon information vid punkten eller i ytan du markerat visas den i kartan och du får mer information om det som visas i resultatrutan. Du når verktyget på olika sätt beroende på vilken enhet du använder.

Om du använder en dator eller surfplatta hittar du verktyget direkt i kartan. Klicka på "Utforska". Välj därefter om du vill utforska en punkt eller en yta. 

Om du använder en mobil hittar du verktyget genom att klicka du på knappen "Verktyg" i verktygsraden längst ner. Klicka på "Utforska". Välj därefter om du vill utforska en punkt eller en yta. 

Hur fungerar verktyget Mäta?

Med verktyget Mäta kan du mäta en stäcka i meter eller en yta i hektar. Du når verktyget på olika sätt beroende på vilken enhet du använder.

Om du använder en dator eller surfplatta hittar du verktyget direkt i kartan. Klicka på "Mäta". Välj därefter om du vill mäta en sträcka eller en yta och följ instruktionerna i hjälpfönstret som visas. Om du tidigare kryssat för att inte hjälpfönstret ska visas kan du få tillbaka det genom att rensa cookies på din enhet, se fråga om cookie. 

Om du använder en mobil hittar du verktyget genom att klicka på knappen "Verktyg" i verktygsraden längst ner. Klicka på "Mäta". Välj därefter om du vill mäta en sträcka eller en yta och följ instruktionerna i hjälpfönstret som visas. Om du tidigare kryssat för att inte hjälpfönstret ska visas kan du få tillbaka det genom att rensa cookies på din enhet, se fråga om cookie. 

Hur fungerar verktyget Anteckna?

Med verktyget Anteckna kan du rita in en punkt, linje eller ett område i kartan. Kopplat till punkten, linjen eller området kan du skriva och spara anteckningar.

Anteckningarna sparas i fastighetens eget utrymme och är inte allmänna handlingar. Anteckningarna delas alltså inte med Skogsstyrelsen utan de tillhör dig som användare.

Du når verktyget på olika sätt beroende på vilken enhet du använder.

Om du använder en dator eller surfplatta hittar du verktyget direkt i kartan. Klicka på Anteckna. Välj därefter om din anteckning ska kopplas till en en punkt, linje eller yta. 

Om du använder en mobil hittar du verktyget genom att klicka du på knappen Verktyg i verktygsraden längst ner. Klicka på Anteckna. Välj därefter om din anteckning ska kopplas till en en punkt, linje eller yta.

Hur kan jag se information om kända arter på min fastighet?

I tjänsten Utforska i kartan kan du med hjälp av verktyget Utforska söka fram artdata för ett valt område på din fastighet. Denna artdata hämtas från SLUs artportal. 

1. Välj verktyget Utforska.

2. Välj att utforska information om en yta.

2. Rita en yta inom din fastighet, dubbelklicka för att avsluta. 

3. När du gjort detta visas en resultatruta. Under rubriken Artdata kan du se artdata som finns registrerad på den angivna ytan.

Jag vill utforska en annan fastighet, hur gör jag?

På Mina sidor kan du bara utforska fastigheter som du själv äger eller är ombud för. 

Vill du utforska utanför din egen fastighet går det bra att använda Skogsstyrelsens öppna karttjänster för detta.

Varför ser jag inte all information som berör min fastighet i kartan?

När tjänsten startar är kartan inställd så du ser din fastighet i en standard bakgrundskarta. Genom att till exempel tända och släcka kartlager och utforska en yta eller punkt kan du se mer information om din fastighet.

Innehåll saknas

Innehållet i tjänsten är inte alltid komplett. Där du har din skog kan det finnas lokala register hos myndigheter som Skogsstyrelsen inte har tillgång till. Det kan också finnas hänsynsobjekt i din skog som inte finns i något register.

Om du saknar ett objekt i kartan som berör flera av dina angränsade fastigheter kan du behöva välja alla berörda fastigheter för att objektet ska hämtas och visas i kartan. Du bör alltid på egen hand kontrollera hur det ser ut i skogen före avverkning eller annan åtgärd.

Felaktiga uppgifter

Tyvärr förekommer det att uppgifter i myndigheters register inte stämmer. Till exempel vet vi att yttergränserna för vissa kartobjekt inte alltid stämmer med verkligheten. Om det finns ett kartobjekt i registren med felaktig yttergräns i närheten av din fastighetsgräns kan det innebära att du antingen ser objektet på Mina sidor fast du inte borde eller tvärt om. Kontrollera därför alltid på egen hand hur det ser ut i skogen före avverkning eller annan åtgärd och ta kontakt med ditt närmaste distriktskontor om du är osäker.

Varför ser jag objekt som ligger utanför min fastighet?

Det är inte ovanligt att objekt i myndigheters register berör flera fastigheter, kanske både din och din grannes. I dessa fall ser både du och din granne samma objekt på Mina sidor.

Tyvärr förekommer det att uppgifter i myndigheters register inte stämmer. Till exempel vet vi att yttergränserna för vissa kartobjekt inte alltid stämmer med verkligheten. Om det finns ett kartobjekt i registren med felaktig yttergräns i närheten av din fastighetsgräns kan det innebära att du antingen ser objektet på Mina sidor fast du inte borde eller tvärt om. Kontrollera därför alltid på egen hand hur det ser ut i skogen före avverkning eller annan åtgärd och ta kontakt med ditt närmaste distriktskontor om du är osäker.

Hur beräknar jag virkesförråd/virkesvolym på min fastighet?

Välj verktyget "Utforska" och rita en yta inom din fastighet. När du gjort detta kommer det fram en resultatruta. Under rubriken "Skogliga grunddata" kan du se den beräknade virkesvolymen (och annan information) för den yta du har ritat.

Tänk på att detta är teoretiska beräkningar utifrån laserdata. Uppgifterna ger i de flesta fall en bra bild av skogen men du bör alltid kontrollera dem på egen hand.

Varför visas olika värden på virkesförrådet i Min skogsdata och Utforska i kartan?

Virkesförrådet i Min skogsdata hämtas från Skatteverket och redovisas för all produktiv skogsmark på din brukningsenhet. I Utforska i kartan visas virkesförrådet baserat på den yta du ritat in och kan även innehålla andra ägoslag än produktiv skogsmark. Min skogsdata är bra för att få en överblick över hela brukningsenheten medan utforska-verktyget i Utforska i kartan visar information om det avgränsade området du ritar in.

Var ser jag när min fastighet laserskannades?

Välj verktyget "Utforska" och rita en yta inom din fastighet. När du gjort detta kommer det fram en resultatruta. Under rubriken "Skogliga grunddata" kan du se datum då ytan skannades. Inom en yta kan olika ytor vara skannade vid olika datum. Om en yta har flera olika skanningsdatum kommer det datum visas då störst del av ytan skannades.

När kommer skogliga grunddata på min fastighet att uppdateras?

Mina sidor hämtar in nytt skanningsdata så snart det är färdigberäknat och publicerat. Du hittar mer information om uppdateringen av skogliga grunddata på sidan Uppdatera Skogliga grunddata.

Var ser jag riskindexkarta för granbarkborre?

Logga in i Mina sidor och starta tjänsten Utforska i kartan. Använd kartlagret "riskindex granbarkborre" under skogliga analyser.

Vad kan jag använda kartorna till?

Med hjälp av olika bakgrundskartor och kartlager kan du se din skog på flera olika sätt för olika syften. Här är några exempel på vad de kan användas till.

 • Satellitbilder från olika datum är bra när du vill jämföra och se övergripande förändringar på fastigheten.
 • Flygfoto från olika årtal är bra när du vill jämföra och se detaljerade förändringar på fastigheten.
 • Markfuktighetskartor är bra när du vill hitta diken som eventuellt behöver rensas eller för att se fuktstråk som kanske ska skyddas.
 • Bakgrundskarta Terräng visar markens lutning och branter. Det kan vara bra att känna till när du ska planera inför ett skogsbilvägbygge.
 • Trädhöjdskarta är bra när du vill urskilja och avgränsa bestånd.
 • Kartlagret virkesvolym ger dig en översikt av virkesförrådet i ett bestånd.
Jag har gått vilse i kartan, hur hittar jag tillbaka?

Hur du hittar tillbaka till kartans startposition beror på vilken typ av enhet du använder.

Om du använder en dator eller surfplatta hittar du en knapp längst ner i kartan som heter "Startposition". Klicka på den för att återgå till den position som kartan hade när den startade.

Om du använder en mobil hittar du den här funktionen under verktyget "Mer" i verktygsraden längst ner. Kicka på "Startposition" för att återgå till den position som kartan hade när den startade.

Har du en fastighetsfråga?

Om din fråga handlar om fastigheter hittar du mer information på sidan "Om fastigheter".

Vilka enheter och webbläsare fungerar tjänsten med?

Tjänsten är responsiv och anpassar sig automatiskt efter skärmstorleken på din enhet. Tjänsten fungerar med följande webbläsare:

 • Microsoft Edge
 • Apple Safari
 • Google Chrome
 • Samsung Internet
 • Mozilla Firefox
 • Senast uppdaterad: 2024-07-10