Flicka i skogen. Foto: Irina Belcikova

Vision, idé och strategi

Vår vision är vår ledstjärna och verksamhetsidén talar om varför vi finns och för vilka.

Vår vision

"Skog till nytta för alla".

Vår vision är vår ledstjärna och bild av den önskade framtiden och ska hjälpa oss att kunna fatta bra beslut. Den beskriver färdriktningen i vårt dagliga arbete och myndighetens utveckling. Visionen är något att sträva efter och ger oss uppmuntran och energi.

Vår verksamhetsidé

Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och vår verksamhetsidé är

 • Vi arbetar för att skogens alla värden ska bidra till de globala målen för hållbar utveckling.
 • Vi driver på för en omställning till ett biobaserat samhälle genom ökad skogsproduktion med levande skogar.
 • Vi är en öppen och utvecklingsinriktad kunskapsmyndighet som arbetar i bred samverkan.

Affärsidé

Följande affärsidé gäller för Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet.

”Skogsstyrelsen erbjuder tjänster som bidrar till skogspolitikens mål och andra samhällsmål, samtidigt som tjänsterna skapar värde för våra kunder.”

Statens värdegrund

Att vara statligt anställd innebär bland annat att göra riksdagens och regeringens beslut till verklighet, agera sakligt och behandla alla människor lika. Det finns en gemensam värdegrund för alla som är statligt anställda. Den ska prägla Skogsstyrelsens arbetssätt, vara en drivkraft och ge vägledning i förhållningssättet till andra människor. Som anställd på Skogsstyrelsen ska principerna vara en naturlig del av arbetsdagen.

Värdegrunden utgår från sex rättsliga principer:

 • Demokrati
 • Legalitet
 • Objektivitet
 • Fri åsiktsbildning
 • Respekt
 • Effektivitet och service

Miljöpolicy

Skogsstyrelsens miljöpolicy är:

 • Vi har genom vårt samhällsuppdrag betydande indirekt positiv miljöpåverkan på skogen, skogsmarken och skogslandskapet.
 • Vi verkar för att uppfylla flera av de svenska miljökvalitetsmålen och vi tar ett särskilt ansvar för Levande skogar och andra mål med koppling till skogen.
 • Vi minskar vår negativa direkta miljöpåverkan i första hand när det gäller utsläpp till luft i samband med tjänsteresor och energiförbrukning i våra lokaler.
 • Vi utvecklar och förbättrar hela tiden vårt arbete på ett miljömedvetet sätt för att arbeta effektivt med ändamålsenlig kvalitet.
 • Vi följer gällande författningar och andra bindande krav.
 • Senast uppdaterad: 2024-07-03