Allmänna villkor produkter och tjänster

Villkoren gäller, om inte annat anges, för samtliga uppdragstjänster som Skogsstyrelsen tillhandahåller. Tjänsterna utgörs av de utbildningar och andra tjänster som framgår av Skogsstyrelsens webbplats. Särskilda villkor kan gälla för en tjänst, vilket i så fall framgår av offert, avtal eller uppdragsbekräftelse eller vid annonsering av tjänsten på kundsidorna.

Om ändringar i lag eller andra förutsättningar uppstår under pågående avtalstid kan dessa villkor ändras utan att godkännande från Skogsstyrelsens avtalspart.

Konsumenträttslig lagstiftning

Dessa allmänna villkor är inte avsedda att inskränka de rättigheter som tillkommer en konsument enligt konsumenträttslig lagstiftning. För de fall där kunden är att betrakta som konsument enligt konsumenträttslig lagstiftning, ska, i den mån bestämmelserna i dessa allmänna villkor avviker från tvingande lagstiftning, de tvingande bestämmelserna gälla i stället.

Om Skogsstyrelsens tjänster

En närmare redogörelse för respektive tjänsts innehåll och ändamål samt avtalstid för tjänsten framgår av webbplatsen (se kundsidor) och av offert, avtal eller uppdragsbekräftelse.

Utbildningar


Avtalsutbildningar och företagsspecifika utbildningar
Med avtalsutbildningar avses utbildningar som genomförs utifrån ett specifikt avtalsförhållande.

Bokning av utbildning ska ske senast fyra veckor innan utbildningens startdatum till Skogsstyrelsens utbildningssamordnare om inte annat anges i avtalet. Genom att bekräfta anmälan på kundsidorna ingås ett avtal om utbildning och kunden accepterar därmed de villkoren för avbokning och betalning av tjänsten. Efter anmälan erhåller kunden en bekräftelse på anmälan via e-post.

Avbokning av utbildning ska ske senast två veckor innan utbildningens startdatum till Skogsstyrelsens utbildningssamordnare om inte annat anges i avtalet. Om avbokning inte inkommit till Skogsstyrelsen i rätt tid debiteras kostnaden för hela utbildningen.

Om anmäld deltagare får förhinder att delta får platsen överlåtas till en annan person, under förutsättning att den andra personen uppfyller gällande förkunskapskrav för utbildningen.

Vid uteblivet deltagande debiteras hela deltagaravgiften. I händelse av sjukdom debiteras ingen deltagaravgift mot uppvisande av läkarintyg eller likvärdig dokumentation.

Skogsstyrelsen reserverar sig för mindre ändringar i samband med genomförandet av utbildningar, detta kan exempelvis gälla lokaler och kursledare. Skogsstyrelsen kan komma att ställa in utbildning vid för få anmälda deltagare, meddelande om inställd utbildning skickas ut senast en vecka innan startdatum. Vid särskilda fall som Skogsstyrelsen inte råder över, till exempel sjukdom, kan utbildning ställas in med kortare varsel. Skogsstyrelsen tar inget ansvar för eventuella kostnader som uppstår för kursdeltagare i samband med inställd utbildning.

Öppna utbildningar
Med öppna utbildningar avses utbildningar som annonseras på kundsidorna och är öppna för anmälan med pris per deltagarplats.

Anmälan till utbildning sker genom kundsidorna och genom att bekräfta anmälan så ingås ett avtal om utbildning och kunden accepterar därmed de villkor som finns för avbokning och betalning av tjänsten. Efter anmälan erhåller kunden en bekräftelse på anmälan via e-post.

Avbokning av utbildning ska ske senast två veckor innan startdatum till kursledaren via e-post, alternativt telefon. Om avbokning inte inkommit i tid, debiteras hela deltagaravgiften, under förutsättning att avbokningen inte sker inom ramen för beställarens ångerrätt.

Om anmäld deltagare får förhinder att delta får platsen överlåtas till en annan person, under förutsättning att den andra personen uppfyller gällande förkunskapskrav för utbildningen. Vid överlåtelse av deltagarplats ska Skogsstyrelsens kontaktperson, som anges på kundsidorna, meddelas detta innan utbildningsstart.

Vid uteblivet deltagande debiteras hela deltagaravgiften. I händelse av sjukdom debiteras ingen deltagaravgift mot uppvisande av läkarintyg eller likvärdig dokumentation. Intyg enligt ovan ska skickas till Skogsstyrelsen senast en vecka efter kursens genomförande.

Skogsstyrelsen reserverar sig för mindre ändringar i samband med genomförandet av utbildningar, detta kan exempelvis gälla lokaler och kursledare. Skogsstyrelsen kan komma att ställa in utbildning vid för få anmälda deltagare, meddelande om inställd utbildning skickas ut senast en vecka innan startdatum. Vid särskilda fall som Skogsstyrelsen inte råder över, till exempel sjukdom, kan utbildning ställas in med kortare varsel. Skogsstyrelsen tar inget ansvar för eventuella kostnader som uppstår för kursdeltagare i samband med inställd utbildning.

När tjänst ska anses fullgjord

Tjänst ska anses fullgjord så snart Skogsstyrelsen har fullgjort det som enligt tjänstebeskrivningen åligger Skogsstyrelsen. Sådant fullgörande ska ske senast vid det datum som finns angivet i tjänstebeskrivningen. Tjänstebeskrivning för respektive tjänst framgår av webbplatsen, kundsidorna och av offert, avtal eller uppdragsbekräftelse.

En tjänst avseende utbildning eller webbaserad e-utbildning ska anses fullgjord så snart beställaren har genomfört utbildningen eller senast när kundens access till den webbaserad e-utbildningen upphör, vilket sker ett år efter datum för beställarens första inloggning.

Äganderätt och immateriella rättigheter med mera

Allt utbildningsmaterial som tillhandahålls av Skogsstyrelsen tillhör Skogsstyrelsen eller tredje part där Skogsstyrelsen är nyttjanderättshavare. Materialet kan härutöver omfattas av upphovsrätt. Materialet får således inte fritt kopieras eller spridas till annan än beställaren eller i övrigt användas för kommersiella ändamål. En beställd webbaserad e-utbildning är avsedd endast för beställaren och får, så länge Skogsstyrelsen inte medger annat, inte användas av eller överlåtas till annan. 

Priser

Samtliga priser är angivna i SEK. Närmare prisangivelse och eventuella tillkommande avgifter för respektive Tjänst framgår av Webbplatsen/Kundsidorna och av offert, avtal eller uppdragsbekräftelse.

Betalningsvillkor

Skogsstyrelsen fakturerar kunden via pappersfaktura alternativt en e-faktura enligt PEPPOL. Skogsstyrelsen ansvarar inte för att anpassa e-faktura till andra standarder än ovan angiven. Betalningsvillkor för Skogsstyrelsens fakturor är 30 dagar.

Allmän handling

Allmänna handlingar är som huvudregel offentliga hos Skogsstyrelsen i enlighet med 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Sekretess kan dock i vissa fall föreligga enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Lagring av personuppgifter

För att säkerställa avtalsförhållandet i Skogsstyrelsens kunddatabas behöver vi spara och behandla personuppgifter om våra kunder, så som namn, adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer, fastighetsuppgifter och personnummer. Registrerade kunder kan när som helst ta del av samtliga personuppgifter i databasen. Om kund ej önskar vara registrerad i kundregistret ska detta meddelas skriftligen, varpå Skogsstyrelsen ansvarar för att kunden avaktiveras i kundregistret.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att de kan hanteras utifrån befintlig eller eventuellt kommande affärsöverenskommelse. Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter i enlighet med de lagar och förordningar som gäller för myndigheten. Uppgifterna gallras så fort det är möjligt enligt gällande rutin.

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

Ansvar för skada

För vårdslöshet och försummelse av Skogsstyrelsens personal i utfört arbete ansvarar Skogsstyrelsen för skada som beställaren vållats med nedanstående begränsningar.

Skadeståndsersättningen utgår enbart för direkt kostnad och omfattar inte indirekt skada såsom till exempel utebliven vinst, förlust av inkomst eller annan förmögenhetsskada.

Skogsstyrelsens sammanlagda skadeståndsskyldighet är begränsad till skadans verkliga värde, samt till tjänstens storlek, dock högst till 120 basbelopp (ABK 09 kap 5§1).

Krav på skadestånd ska för att kunna medföra rätt till ersättning framföras skriftligen snarast efter att skadan upptäckts, dock senast tre månader efter tjänstens genomförande.

Ångerrätt

En konsument har i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler alltid, vid beställning genom till exempel kundsidorna, per e-post eller telefon, rätt att ångra sin beställning genom att lämna eller sända Skogsstyrelsen meddelande om detta inom 14 dagar från att avtalet om tjänsten ingicks. Ett sådant meddelande kan lämnas till Skogsstyrelsen via telefon eller till e-postadressen: produkter@skogsstyrelsen.se. Vid meddelande av åberopande av ångerrätten ska Skogsstyrelsen utan dröjsmål bekräfta mottagandet av meddelandet. 

Ångerrätten gäller dock inte för avtal som avser en tjänst som har fullgjorts under förutsättning att konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras under ångerfristen.

Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska Skogsstyrelsen betala tillbaka vad konsumenten eventuellt har betalat till Skogsstyrelsen. Återbetalning ska ske utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag då Skogsstyrelsen tog emot konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts.

Om konsumenten utövar sin ångerrätt, ska konsumenten i förekommande fall ersätta Skogsstyrelsen för en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt, för en tjänst som delvis utförts innan konsumenten utövade ångerrätten, under förutsättning att konsumenten uttryckligen har begärt att tjänsten skulle börja utföras under ångerfristen.

Uppsägning av avtalet i vissa fall med mera  

I de fall beställaren bryter mot dessa villkor eller i övrigt använder konto för webbaserad e-utbildning på otillbörligt sätt äger Skogsstyrelsen rätt att avregistrera beställaren.

Endera parten har rätt att säga upp avtalet om motparten väsentligen bryter mot avtalet. En uppsägning enligt denna grund ska ske skriftligen och en uppsägningstid om 30 dagar ska därefter löpa. Om inte rättelse skett inom uppsägningstiden, upphör avtalet vid uppsägningstidens utgång. Under uppsägningstiden ska, om inget annat överenskommes mellan parterna, åtaganden och förpliktelser enligt avtalet fullgöras. Den part som har sagt upp avtalet enligt denna grund är berättigad till ersättning för de direkta kostnader som denne får i anledning av avtalets upphörande.

Reklamation

Kund som vill reklamera en tjänst ska göra detta på avsedd blankett. Blanketten finns att ladda ner på: www.skogsstyrelsen.se/villkor eller via e-post produkter@skogsstyrelsen.se. Följande villkor gäller för respektive tjänst:

Utbildningar

Reklamation ska göras snarast, dock senast inom 30 dagar efter genomförd utbildning.

Övriga tjänster

Reklamation ska göras snarast, dock senast inom 60 dagar efter genomfört uppdrag.

Tvist

Eventuell tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt om inte parterna enats om ett annat förfarande. Denna bestämmelse gäller även när avtalet upphört att gälla.

Force majeure

Om fullgörande av parts skyldigheter enligt detta avtal förhindras på grund av krig, naturkatastrof, strejk, lockout, blockad eller annan liknande omständighet över vilken part inte kunnat råda och skäligen inte kunnat förutse och vars följder part inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska den part som är förhindrad att uppfylla sina skyldigheter vara befriad från dessa så länge hindret föreligger.

  • Senast uppdaterad: 2023-10-05