Person som letar efter granbarkborrar i gammal granskog en solig sommardag. Foto: John Lindström

Olika sätt att sköta din skog

Som skogsägare kan du ha olika mål med din skog och därmed också olika sätt för att sköta den. Läs mer om olika typer av skogsbruk som lövskog, blandskog eller hyggesfritt. Du kan ha mål för produktion eller för upplevelser. Du får också tips om hur du anpassar din skog för vilt eller klimat.


Fokus på tillväxt  

Tillväxtinriktat skogsbruk innebär att du bedriver en aktiv och intensiv skötsel med inriktning på att producera virke.


Klimatanpassat skogsbruk  

Ett förändrat klimat innebär både möjligheter och hot för din skog. Du som skogsägare bör fundera över hur du kan klimatanpassa ditt skogsbruk för att sprida riskerna.


Hyggesfritt skogsbruk  

Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål, innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor. 


Blandskogsskötsel  

Blandskog är skog med två eller flera trädslag. Det är viktigt att du röjer och gallrar för att få en bra balans mellan trädslagen. 


Lövskogsskötsel  

Genom att satsa på skötsel av lövträd på delar av din fastighet, kan du uppnå en hel del positiva effekter


Viltanpassad skogsskötsel  

Det finns ofta en möjlighet att öka fodertillgången genom viltanpassad skogsskötsel eller riktade insatser som syftar till att skapa foder för de vilda hjortdjuren.


Skog för upplevelser och rekreation  

Människor tycker om att vistas i skogen. Som skogsägare kan du göra mycket för att skapa en skog som bjuder in till det.


 

  • Senast uppdaterad: 2023-01-30